Организациона поставеност на секторите

Организациона поставеност на секторите 

За извршување на работите од надлежност на органите на општината се организира општинска администрација. Општинската администрација се организира во сектори и одделенија. Општината може да организира општински инспекторат заради вршење на инспекциски надзор над вршење на работите од нејзина надлежност. Организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација ги утврдува Советот врз основа на предлог на Градоначалникот.

Општинската администрација се организира во следните сектори и одделенија:

1.Сектор за поддршка на градоначалникот и советот на Општината

- Одделение за координација на активностите на градоначалникот

- Одделение за поддршка на советот

2. Сектор за управување со човечки ресурси и информатичка технологија

- Одделение за управување со човечки ресурси и обуки

- Одделение за информатичка технологија

3. Сектор за финансиски прашања

- Одделение за буџетска координација и буџетска контрола

- Одделение за сметководство и плаќања

- Одделение за даноци, такси, надоместоци и за други приходи на Општината

4. Сектор за јавни набавки и општи работи

- Одделение за планирање и спроведување на планот за јавни набаки

- Одделение за општи работи

5. Сектор за нормативно правни работи

- Одделение за правни работи

- Одделение за управување со градежно земјиште и јавно наддавање

6. Сектор за урбанизам и просторно планирање

- Одделение за планирање на просторот

- Одделение за изводи и одобренија за градење

-Одделение за регулирање на бесправно изградени објекти

7. Сектор за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на животна срединна

- Одделение за комунални работи, инфраструктура и сообраќај

- Одделение за заштита на животна средина

8. Сектор за инспекциски работи

- Одделение за постапување по инспекциски работи

- Одделение за вршење на контрола на други работи од надлежност на Општината

9. Сектор за образование, предучилишно воспитување, спорт и култура

- Одделение за образование

- Одделение за предучилишно воспитување

- Одделение за спорт

- Одделение за култура

10. Сектор за локален економски развој

- Одделение за планирање и поддршка на ЛЕР и унапредување на енергетска ефикасност

- Одделение за архивски работи

11. Сектор за месна самоуправа и социјална грижа

- Одделение за месна самоуправа, невладини организации и социјална грижа

- Одделение за урбани заедници

12. Сектор за внатрешна ревизија

- Одделение за усогласеност (регуларност) и системите за внатрешна контрола

- Одделение за вршење на ревизија на успешност и финансиска ревизија

 

Линкови 2

NewsLetter

Внесете ја вашата email адреса за да добивате новости.


FacebookTwitterLinkedin

Twitter Новости

O_KiselaVoda Општина Кисела Вода организира информативен настан за отпадот во кругот на АД Охис https://t.co/ovuafSUQB0
O_KiselaVoda Општина Кисела Вода ќе биде домаќин на Меѓународен младински ракометен турнир КЛ7 2020 https://t.co/oj5nCdmiN2
O_KiselaVoda Општина Кисела Вода ќе биде домаќин на Меѓународен младински ракометен турнир КЛ7 2020 https://t.co/3klWf5HsNa