Буџет 2006

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М."бр.5/2002), член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на Р.М."бр. 61/2004 и 96/2004) и член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода ("Службен гласник на Град Скопје бр. 08/05), Советот на Општина Кисела Вода на Шеснаесетата седница одржана на 29.12. 2005 година, донесе

 

Б У Џ Е Т

на Општина Кисела Вода за 2006 година

 

Член 1

 

Буџетот на Општина Кисела Вода за 2006 година се состои од:

 

Вкупни приходи и тоа:                                                   292.867.931,00 денари

 

- тековно-оперативни приходи                                   188.333.000,00   денари;

 

- трансфери                                                                       31.267.000,00  денари

 

- наменски дотации                                                          27.368.001,00  денари;

 

- самофинансирачки активности                                    45.899.930,00  денари;

 

 

 

Вкупни расходи и тоа                                                     292.867.931,00  денари

 

- утврдени намени                                                          291.367.931,00  денари;

 

- резерви                                                                               1.500.000,00 денари;

 

 

 

Член 2

 

Приходите по извори и видови на приходи и расходите по основни намени и програми се утврдени во консолидираниот биланс на приходите и расходите, билансот на тековно-оперативни расходи и билансот на капитални расходи на Општина Кисела Вода  за 2006 година и тоа како што следува:

 

 

 

Член 3

 

Буџетот на Општина Кисела Вода  за 2006 година влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Град Скопје", а ќе се применува од 1 Јануари 2006 година.

 

 

 

 

 

 

 

Број 07-4780/2

 

29 декември 2005 гоидна

 

С к о п ј е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линкови 2

NewsLetter

Внесете ја вашата email адреса за да добивате новости.


FacebookTwitterLinkedin

Twitter Новости

O_KiselaVoda Деца од градинките и училиштата од Кисела Вода учествуваа на манифестацијата „Скопје цвета“ https://t.co/N0C9doNTFw
24hreplyretweetfavorite
O_KiselaVoda На државно првенство во одбојка ООУ „Партенија Зографски“ освои 3 место https://t.co/fWAhJuO63W
O_KiselaVoda Општина Кисела Вода објави оглас за материјална поддршка на спортски клубови/здруженија и спортски манифестации https://t.co/gwSgAJ6q1q