Буџет 2008

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (”Службен весник на РМ“ број 5/2002), член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа (”Службен весник на РМ“ број 5/2002) член 34 од Статутот на општина Кисела Вода (“Службен гласник на Град Скопје” бр. 08/05 и "Службен гласник на општина Кисела Вода" бр.13/06), Советот на општина Кисела Вода на Шеесет и осмата пленарна седница одржана на 27 декември 2007 година, донесе

 


 БУЏЕТ

 

НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА
ЗА 2008 ГОДИНА

 

И ОПШТ ДЕЛ

 

Член 1

 

Буџетот на општина Кисела Вода за 2008 се состои од:

 

                  Буџет за 2008 г.                

 

Вкупни приходи                                                                  502.112.133  денари          
и тоа: 

 

- тековно-оперативни
   приходи                                                                             197.567.329  денари             
- трансфери                                                                          42.432.671  денари 
- дотации                                                                              202.232.453  денари               
-самофинансирачки                                                              59.879.680  денари               

 

Вкупни расходи                                                                      502.112.133  денари              
и тоа:

 

- утврдени намени                                                                  500.612.133  денари
- резерви                                                                                  1.500.000  денари

 

Член 2

 

 Приходите по извори и видови на приходи и расходите по основни намени и програми се утврдени во консолидираниот биланс на приходите и расходите, билансот на тековно-оперативни расходи и билансот на капитални расходи на општина Кисела Вода за 2008 година и тоа како што следува:

 

Член 3

 

 Буџетот на општина Кисела Вода за 2008 година влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Кисела Вода”,  а ќе се применува од 1 Јануари 2008 година.

 

 

 

Број 07-9452/9                              ПРЕТСЕДАТЕЛ
27 декември 2007                                на Советот на општина Кисела Вода
С к о п ј е           Горан Арсовски  с.р.

 

Линкови 2

NewsLetter

Внесете ја вашата email адреса за да добивате новости.


FacebookTwitterLinkedin

Twitter Новости

O_KiselaVoda „Слободно Скопје, чисто Скопје“ утре во Општина Кисела Вода https://t.co/ioCUcYeEaD
13hreplyretweetfavorite
O_KiselaVoda Академија ФМП од Кисела Вода триумфираше во Крива Паланка https://t.co/c3s381zL1T
14hreplyretweetfavorite
O_KiselaVoda РК Јуниор Кисела Вода повторно на врвот во Првата лига https://t.co/BUx2tAv2ls
16hreplyretweetfavorite