Буџет 2010

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (”Службен весник на РМ“ број 5/2002), член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа (”Службен весник на РМ“ број 5/2002) член 34 од Статутот на општина Кисела Вода (“Службен гласник на град Скопје” бр. 08/05 и "Службен гласник на општина Кисела Вода бр.13/06), Советот на општина Кисела Вода на Дванаесеттата пленарна седница одржана на  24 декември 2009 година, донесе

 

БУЏЕТ
НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА
ЗА 2010 ГОДИНА

 

 ОПШТ ДЕЛ

 

Член 1

 

Буџетот на општина Кисела Вода за 2010 се состои од:

 

                  Буџет за 2010 г.                

 

Вкупни приходи                                                       772.443.190  денари          
и тоа: 

 

- тековно-оперативни
   приходи                                                               324.380.190  денари             
- трансфери                                                            144.756.000  денари 
- дотации                                                                231.484.000  денари               
-самофинансирачки                                                 71.823.000  денари               

 

Вкупни расходи                                                     772.443.190  денари          
и тоа:

 

- утврдени намени                                                   770.943.190  денари
- резерви                                                                       1.500.000  денари

 


Член 2

 

 Приходите по извори и видови на приходи и расходите по основни намени и програми се утврдени во консолидираниот биланс на приходите и расходите, билансот на тековно-оперативни расходи, билансот на капитални расходи и планот на програмите за развој на општина Кисела Вода за 2010 година и тоа како што следува:

Линкови 2

NewsLetter

Внесете ја вашата email адреса за да добивате новости.


FacebookTwitterLinkedin

Twitter Новости

O_KiselaVoda Соломон Паси на средба со градоначалникот Филип Темелковски https://t.co/lV4EYgZBYi
O_KiselaVoda Општина Кисела Вода во соработка со ХОПС спроведе акција за чистење околу болницата за зависности https://t.co/m46FnThXGT
O_KiselaVoda Денес ул. Пушкинова без вода https://t.co/FWt157W65K

Joomla! Debug конзола

Сесија

Информација за профил

Искористеност на меморија

Барања до базата