Дискусии

 

Добредојдовте на страницата за дискусии.

Изберете од зададените теми и кажете го вашето мислење.

 

ПОСТАВЕТЕ ПРАШАЊЕ

 

Име и Презиме: Миле Блажески 

Датум: 06.02.2018

Прашање:

Почитувани,

На улица Саса 32 неколку месеци има прегорени улични светилки, за што веќе пријавивме. Ве молиме да преземете мерки што е можно побрзо.

Воедно, сакам да прашам кога ќе се продолжи со асфалтирање на наистата улица, Саса 32, која е во катастрофална состојба, а ги исполнува сите услови за асфалтирање-има водовод, канализација и првично поставен тампон.

Ви благодарам.

Одговор: 

Почитувани,

Уличното осветлување тековно се одржува и овие дефекти кои Вие ги пријавувате ќе бидат сервисирани во текот на неделава. Што се однесува до улицата, предвидено е да се санираат уште 200м од неа и кон тоа ќе се пристапи веднаш штом биде избрана фирма изведувач за одржување на улици и крпење на ударни дупки, за што во моментов во Општина Кисела Вода тече постапка.

Со почит,

Општина Кисела Вода


 

Име и Презиме: Билјана 

Датум: 06.02.2018

Прашање:

Почитувани,

Како и многу други сограѓани, Ви се обраќам во врска со дислоцирањето на последната автобуска станица на автобус бр.16 во населба  Пржино. Се надевам дека знаете за која улица зборувам и верувам дека знаете дека истата ја поставивте на угорница и на непрегледна кривина. Навистина не знам од кои причини е преместена автобуската постојка и не знам кој разумен се најде да ја премести. Ви се обраќам како загрижен граѓанин бидејќи сметам дека автобуската е на најнесоодветно место поставена и има ризик од незгода како за пешаците така и за возачите. Не помага ни споро возење, ни ништо, бидејќи е поставена на НЕПРЕГЛЕДНА КРИВИНА! Ве замолувам да одвоите време и да се обидете да се движите по улицата во услови кога е паркиран автобусот.

Исто така, штом може по желби на граѓани да се преместуваат автобуски, апелирам и БАРАМ да забраните паркирање на камиони по едносмерната улица Св. Наум Охридски бидејќи ниту има прегледност ниту може слбодно и безбедно да се движиме.

Се надевам ќе најдете разбирање и ќе превземете соодветни мерки!

Ако не сте во можност да реагирате дајте совет и насочете не каде да се обратиме за соодветно решение.

Одговор: 

Почитувани,

Јавното Сообраќајно Претпријатие-Скопје е под ингеренции на Градот Скопје и надлежните се известени за проблемот и реакциите на граѓаните. Очекуваме да изнајдат решение.

Со почит,

Општина Кисела Вода


 

Име и Презиме: Ацо Атанасовски

 Датум: 06.02.2018

Прашање:

Почитувани,

  1. Зошто се’ уште нема улично осветлување на ул. Христо Татарчев, од потегот на, во изградба новиот кружен тек-маркет Жито, па до уличката 04, вклучувајќи ја и неа. Ова улично осветлување беше ускратено со одвивањето на работите околу проширувањето на посочениот дел и трае веќе долго време.
  2. Сакам да ви го посочам проблемот со узурпирањето на тротоарскиот простор пред ојектот Гет Кафе, кое се наоѓа наспроти училиштето Круме Кепески. Имено, тука се паркираат возила кои не оставаат ама баш никаков простор за поминување на пешаци, а да не зборувам за мајки со колички со мали деца. Принудени се да се симнат и да одат по улица, што е многу опасно. Мислам дека со мала инвестиција, со поставување на заштитни столпчиња, проблемот би можел да се реши.

Благодарам.

Одговор: 

Почитувани,

За двата проблема кои се посочени во вашите прашања, Ве информираме дека е надлежен Градот Скопје, за што, од страна на Општина Кисела Вода се известени нивните служби и очекуваме тие да преземат мерки.

Уличното осветлување на потегот кој го посочивте е во проектот со изградбата на кружниот тек и ќе продолжи кога и изградбата на кружниот тек.

За паркираните возила на тротоарите од Град Скопје и сообраќајната полиција се побарани  поредовни контроли и зачестени интервенции на пајак службата.

Со почит,

Општина Кисела Вода


 

Име и Презиме: Оливера 

Датум: 06.02.2018

Прашање:

Почитувани,

Ве молам за информација дали ќе ги асфалтирате дупките на улицата пред зградата “Вера Јоциќ” 19. Тоа е еднонасочна улица која ги спојува “Вера Јоциќ” и “Христо Татарчев”. Дупките се толку големи што со автомобил не можат да се избегнат. Зарем не е срамота на денешно време да возиме по такви улици и да ги кршиме автомобилите кои само ние знаеме како сме ги купиле?

Одговор: 

Почитувани,

Во моментот тече постапка за избор на фирма изведувач за одржување на улици и крпење дупки и посочената улица е земена во предвид за крпење на дупките.

Со почит,

Општина Кисела Вода


 

Име и Презиме: Добромир

Датум: 06.02.2018

Прашање:

Почитувани,

Дали може да проверите кој е надлежен да спроведе акција на расчистување на хаварисани возила од паркинзите на општината. На улица Пушкинова, посебно со изградбата на новата зграда, сеуште невселена, не може да се најде место по 21 часот, а верувам и во поголемиот дел на општината, а во исто време, барем неколку возила во невозна состојба не мрдаат со месеци и години.

Па затоа, од моето скромно знаење, се става лепенка на возилата со рок за отстранување, по што со пајак или шлеп служба се носат на отпад. По регистрација, МВР може да провери истечени регистрации.

Ве молам, иницирајте акција за добро на сите жители, по можност на територија на цела општина.

Ви Благодарам.

Одговор: 

Почитувани,

Согласно  членот 63 од Законот за безедност и сообраќај на патиштата, отстранувањето на хаварисани возила кои пречат на јавна површина е во надлежност на Министерството за внатрешни работи.

Со почит,

Општина Кисела Вода


 

Име и Презиме: Александар

Датум: 06.02.2018

Прашање:

Почитувани,

Куќата во која живеам се наоѓа во нас. Пинтија, истата е легализирана согласно Законот за легализирање на бесправно изградени објекти и е запишана во јавната книга во Катастар за недвижност. Земјиштето на кое се наоѓа објектот не е легализирано, но се води постапка која сеуште трае ама не е спорна. Планирам да правам надградба, па ме интересира дали доколку земјиштето не е легализирано, можам да добијам одобрение за градење на надградба на постоен објект, само во висина пропишана со Закон за градење. При мое толкување на член 59 ѕ од Законот за градење, доаѓам до сознание дека можам да правам надградба, поради тоа што нема дополнително да зафаќам делови од земјиштето, значи не доградувам туку надградувам. Па ме интересира дали според моменталната ситуација можам да почнам со надградба (секако по поднесено барење, средување на проектна и друга документација итн.) или мора да чекам земјиштето за да легализира, па отпосле.

Ви Благодарам.

Одговор: 

Прво мора да ја завршите постапката за легализација на постојниот објект, бидејки имотниот лист за објектот е  неопходен за да се дозволи надградба на постоен објект.

По ​членот 59ѕ од Законот за градење се поставува, односно се дозволува надградба на постојни објекти, само врз основа на имотен лист за објектот кој се надградува, меѓута овој член не се применува во секој случај.

Во Вашиот случај бидејќи постои Детален урбанистички план за населба Пинтија може да се примени доколку ги исполнувате условите од став (2) алинеа 2 и 3 од членот 59ѕ од Законот за градење:

"(2) Постапката за надградба во случаите од ставот (1) на овој член се спроведува за постоен објект за индивидуално домување, кој е изграден со одобрение за градење или за истиот е донесено правосилно решение за утврдување на правен статус на бесправен објект, кој се наоѓа:

- надвор од плански опфат на урбанистички план односно урбанистичко-планска документација или

- во рамки на плански опфат на урбанистички план, односно урбанистичко-планска документација, а истиот не е вклопен во планот, односно планската документација или

- во рамки на плански опфат на урбанистички план односно урбанистичко-планска документација, истиот е вклопен во планот односно планската документација, а за кој објект не се утврдени дозволените максимални параметри по однос на висината (катови и метри) и бројот на станбени единици, кои можат да се утврдат за овој вид на објекти согласно стандардите и нормативите во Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање."

За дополнителни информации јавете се во барака 3 во кругот на Општина Кисела Вода секој вторник и петок од 12:00-15:00 часот и со себе понесете основни информации за катастарската парцела - имотен лист или катастарска скица.

Со почит,

Општина Кисела Вода


 

Име и Презиме: Ѓорѓи

Датум: 30.01.2018

Прашање:

Почитувани,

Пред 3 години Oпштината ни излезе во пресрет на нашето барање и ја поплочи со бекатон пешачката патека која ги поврзува улиците “Георги Димитров” и “Сава Ковачевиќ”. Патеката започнува помеѓу првиот влез на зградата бр. 21 на “Георги Димитров” и оградата на Домот за слепи лица. Истата е многу користена од жителите на овој дел од населбата, за пократко и побрзо пристигнување до автобуската станица на ЈСП кај бензинската пумпа на Макпетрол (на ул. “Сава Ковачевиќ”).

Но, таа е во функција само дење, додека е се уште видливо, но навечер, поради непостоење на нејзино осветлување треба многу храброст да се помине долж истата, уште повеќе и поради присуството на уличните кучиња и зависниците од наркотици по кои овој дел од населбата е познат.

Затоа, во ова мое обраќање, во името на сите корисници на патеката, Ве замолуваме под итно да превземете активност за нејзино осветлување, уште повеќе поради постоењето технички можности тоа да се изведе.

Срдечен поздрав.

 

Одговор: 

Почитувани,

Сакаме да ве информираме дека Општина Кисела Вода ќе ја разгледа техничката можност за поставување на нови канделабри долж патеката и во најскоро време ќе се најде соодветно решение. 

Со почит,

Општина Кисела Вода


 

Име и Презиме: Миле

Датум: 30.01.2018

Прашање:

Почитувани,

Не знам дали ова прашање е во ваша надлежност, ако не е Ве молам посочете ми каде да се обратиме. На крстосницата меѓу ул. “Христо Татарчев” и ул. “Народни Херои”, поточно од семафорите кај кладилницата “Sport Life” до ООУ “Кирил Пејчиновиќ”, по реконструкцијата на улицата не е вклучено уличното осветлување. Па да Ве замолам ако може да се вклучи или ако Вие не сте надлежни посочете ни каде да се обратиме.

Одговор: 

Почитувани,

Во насока на побрзо решавање на проблемот, Општина Кисела Вода се обрати до службите на Град Скопје бидејќи посочената локација е во нивна надлежност. 

Со почит,

Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Јовица Настовски 

Датум: 30.01.2018

Прашање:

Почитувани,

Каде да се обратам за оштетени бандери од улично осветлување во Пржино?

Поточно на ул.Пржино (последна 16) и на ул.Стрмашево (пред градинката) има бандери од кои е изваден капакот. Каблите со струја се гледаат и се дофат на деца.

Одговор: 

Почитувани,

Ви благодариме за пријавата. Екипа од Општина Кисела Вода веднаш излезе на терен, изврши проверка и ја костатираше штетата која е направена. Сакаме да Ве информираме дека тековно се работи на решавањето на проблемите од оваа природа, не само на оваа локација туку и на секоја друга каде што се воочуваат.

Со почит,

Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Цвета

Датум: 30.01.2018

Прашање:

Почитувани,

Kога ќе се донесе ДУП за Блок Ј15.04?

Кога ќе се пробијат едносмерните, и онака тесни, улички на ул. Сава Ковачевиќ 22?

Одговор: 

Почитувани,

Општина Кисела Вода ја започна постапката за изработка на Детален урбанистички план за блок Ј15.04 во рамки на Градската четврт Ј15. За истиот се изработува ажурирана подлога и се подготвува предлог планска документација. Планската документација за Предлог планот ќе биде изработена во согласност со Законот за просторно и урбанистичко планирање, Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистички планови и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.

Вашите дополнителни забелешки и сугестии ги очекуваме на јавната анкета и презентација за која граѓаните ќе бидат информирани во пишаните медиуми (дневни весници) и на web – страната на Општина Кисела Вода.

За подетални информации можете да се обратите секој вторник и петок од 13:00-15:00 часот во просториите на Општина Кисела Вода, барака 3.

Со почит,

Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Александар

Датум: 26.01.2018

Прашање:

Почитувани,

Кога ќе го усвоите ДУП Ј- 14 , бидејќи уште малку ќе поминат две години од јавната расправа ?

 

Одговор: 

Почитувани,

Предлог планот за Детален урбанистички план за Градска четврт Ј14 сеуште нема добиено согласности од сите релевантни институции.

По добивање на сите, со Законот за просторно планирање, утврдени согласности истиот ќе биде доставвен на усвојување до Советот на Општина Кисела Вода.

Со почит,

Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Методи

Датум: 16.01.2018

Прашање:

Почитувани,

Зошто ги немате објавено Програмите и Буџетот за 2018 година? Сакам да се информирам и запознаам со  истите.

 

Одговор: 

Почитувани,

И Програмата и Буџетот за 2018 година, на Општина Кисела Вода се јавно достапни на нашата веб страница во Службените гласници за 2017 година, кои се наоѓаат во одделот Документација.

Конкретно, Програмата се наоѓа во Службен гласник бр. 12, додека Буџетот е достапен во Службен гласник бр.14.

За полесно да пристапите до истите, ви го нудиме следниот линк:

http://www.kiselavoda.gov.mk/index.php/dokumentacija/2012-11-08-11-54-39?id=1505

 

Со почит,

Општина Кисела Вода


 

Име и Презиме: Марија

Датум: 04.01.2018

Прашање:

Почитувани,

Се работи за населба Припор (потег од сивата зграда на American Construction до претпоследна 24 во Припор), изградени се нови згради односно 7 згради во кои живеат околу 400 семејства - претежно млади брачни парови со мали деца. Ве молиме сериозно да ја разгледате можноста да се направи парк - игралиште за деца. Со тоа ќе се инвестира во поквалитетен живот на овие семејства, како и атрактивност на пошироката локација.

 

Одговор: 

Почитувани,

За Општината  да може да планира изградба на парк и детско игралиште со претходно изработена проектно-техничка документација, потребно е да постои ДУП за Припор во кој точно ќе биде дефинирана локацијата со потребна намена. Бидејќи се работи за територија каде претежно се застапени индивидуални домови, а исто така и плацеви со приватна сопственост, без усвоен ДУП, не можеме да пристапиме кон планирање на простор за забава и рекреација.

Согласно ГУП-от на Град Скопје 2012-2022, градот е поделен на градски четврти кои се дефинирани со регулациони линии и за истите ќе се спроведат постапки за донесување на Детални урбанистички планови. Припор е застапен со две градски четврти Ј15 и Ј17.

Во подпрограмата (Ф1) урбанистичко планирање, приоритетна изработка на урбанистички планови и урбанистичко планирање за вклопување на бесправно изградени објекти од програмата (Ф)  за урбано планирање на Општина Кисела Вода за 2014 година во Изработка на урбанистички планови во скратена постапка е вброена и изработката на Детален урбанистички план за реоните Ј15 и Ј17, односно реоните за кои Вие се информирате.

За подетални информации можете да се обратите секој вторник и петок од 13:00-15:00 часот во просториите на Општина Кисела Вода, барака 3, соба 1.

Со почит,

Општина Кисела Вода

 

 

Име и Презиме: Теодора Поповска

Датум: 04.01.2018

Прашање:

Почитувани,

Би ве замолила да информирате колку изнесуваат трошоците за комуналии за доградба (спрат/поткровје) во нас. 11 Октомври - бараки.

 

Одговор: 

Почитувани,

Регулирањето на надоместок за уредување на градежно земјиште (Комуналии), за територијата за која прашувате, е во надлежност на Градот Скопје, односно, Секторот за Планирање и уредување на просторот, Одделение за планирање и уредување на просторот за уредување градежно земјиште и изградба на инфраструктурни и капитални објекти при истиот Орган.

Повеќе информации можете да добиете на web-страната на Град Скопје, односно за конкретната проблематика повикајте се на следниот link:

http://www.skopje.gov.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=292

Со почит,

Општина Кисела Вода

 

 

Име и Презиме: Александар Михајловски

Датум: 03.01.2018

Прашање:

Почитувани,

Кога ќе продолжи изградбата на зградата на улица "Виктор Иго"?

Веќе 12 години чекаме и сеуште немаме одговор.

Би ве замолил да ме известите дали има некаков напредок.

Одговор: Почитувани,

 

Ве известуваме дека за предметниот објект на ул."Виктор Иго" има поднесено барање за легализација. За да Ви се дадат подетални информации ќе треба да доставите доказ дека сте странка во постапка или за информацијата да се обратите до Инвеститорот на објектот или сопствениците на земјиштето. За дополнителни информации може да се обратите до Секторот за урбанизам и просторно планирање, барака 3 во кругот на Општина Кисела Вода, секој вторник и петок од 13:00-15:00 часот.

Со почит,

Општина Кисела Вода

 

 

  Име и Презиме: Лули

  Датум: 27.12.2017

  Прашање:Почитувани,

  Живеам на ул. “Христо Татарчев”. Кажете ми каде можам да се обратам во врска со добивање на канти за отпад и клупи

  за пред зграда?

  Одговор: Почитувани,

   Обратете се во месната канцеларија на Општина Кисела Вода на која припаѓате.

   Со почит,

   Општина Кисела Вода


 

Име и Презиме: Лули

Датум: 27.12.2017

Прашање:Почитувани,

Живеам на ул. “Христо Татарчев”. Кажете ми каде можам да се обратам во врска со добивање на канти за отпад и клупи за пред зграда?

Одговор: Почитувани,

Обратете се во месната канцеларија на Општина Кисела Вода на која припаѓате.

Со почит,

Општина Кисела Вода

Име и Презиме: Благоја Блажев

Датум: 27.12.2017

Прашање:Почитувани,

Ве молам да ме известите каде може да го најдам актуелниот правилник за висина на комуналии на различни видови градежни објекти и простории со различна намена во нив, според кој се пресметуваат истите при издавање на одобрение за градење на територијата на општина Кисела Вода. Каде е објавен тој правилник?

Со почит и благодарам на одговорот.

Одговор: Почитувани,

Бараните информации можете да ги најдете во Правилникот за комуналии, Службен весник, стр. 4-бр.193 од 18 октомври 2016 година.

Со почит,

Општина Кисела Вода

Име и Презиме: Петре Домазетов

Датум: 18.12.2017

Прашање:Почитувани,
На улица Јордан Филиповски број 15 е изградена семејна куќа, на која деновиве е поставен ограден ѕид за кој     сметаме дека е изграден вон градежната парцела и без одобрение за градење. Покрај тоа што се попречува   ( и  онака скоро невозможниот) сообраќај низ улицата, сопствениците ги паркираат своите возила покрај  оградата  така што поминувањето е невозможно. Ве молиме за одговор, кој издаде дозвола ( ако воопшто  издал) за   оградниот ѕид и дали е тој во рамките на градежната парцела.
Со почит,
чичко Петре

 

Одговор: Почитувани,

Ве известуваме дека Секторот за урбанизам и просторно планирање може да врши пребарување во регистерот  на издадени одобренија за градење и решенија за објекти за кои не е потребано одобрение за градење (како  што е и поставување на ограда на градежна парцела) по управен број или по име на Инвеститор.

Доколку сакате да ја добиете бараната информација би требало да ни дадете една од горенаведените  информации или да доставите пријава до Секторот за инспекциски работи како би излегле на терен и би ја  увиделе фактичката состојба и службено би ги прибавиле сите податоци од Вашиот сосед околу изградената  ограда.

Со почит,

Општина Кисела Вода

 

 

 

Име и Презиме: Соња Трајковска

Датум: 21.08.2017

Прашање: Почитувани,

Ве молам да ми одговорите:Во зграда во Општина Кисела Вода од трето лице се затвораат функционални  прозори од

станбена единица.Дали е тоа согласно закон?

Со почит

Одговор: Почитувани,

Бидејќи не е доволно јасно каква градежна активност е преземена Ве покануваме да се јавите

во Секторот за урбанизам и просторно планирање секој вторник и петок од 13:00-15:00 часот да

ни го дообјасните прашањето како би можеле да Ви дадеме одговор дали за истото може или не да

се добие Одобрение за градење.

Со почит, 

Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Ирена 

Датум: 15.08.2017

ПрашањеПочитувани,

Кога ќе поставите осветлување во паркот Пушкин?

Со почит.

Одговор: Почитувана,

Во текот на утрешниот ден ќе започнат работни активности за замена на сите светилки во паркот Пушкин.

Проблемот за кој ни пишувате утре ќе биде отстранет. 

Со почит, 

Општина Кисела Вода


 
Име и Презиме: Монт

Датум: 11.08.2017

Прашање: Почитувани,

Би сакале да Ве замолиме да не информирате по кој правен основ лицето .......... со стан на ул. Серска бр. ..., населба Црниче - Кисела Вода му се дозволува да го узурпира тротоарот пред неговиот стамбен објект на  споменатата адреса. Погоре цитираното лице за свои лични потреби целосно го сруши предходниот тротоар  заедно со асфалтот на него, ја промени целосно неговата нивелација и висина, поплочувајќи го со камени  плочи како и останатиот дел од неговото дворно место . На крај го вклопи во една целина со неговата  градежна  парцела не водејќи воопшто сметка дека законодавецот има потпишано кој е овластен да презема   градежни активноти со реконструкција и изградба на тротоари.

Посоченото лице од необјасниви причини целосно го има присвоено во лично владение она што треба да служи  како јавно добро во општа употреба.

Во интерес на сите граѓани кои секојдневно ја користат наведената улица и нивна лична безебедност се  надеваме дека Вашите надлежни служби ќе ја утврдат фактичката сосотојба на лице место и согласно  важечката законска регулатива и прописи ќе преземат соодветни мерки против ваквото неодговорно  однесување на посоченото лице.

Со почит

Одговор: Почитуван, 

Нашите инспектори излегоа на терен и при увидот на улицата која ни ја наведовте не утврдија никакви дејствија кои се спротивни на Законот за јавна чистота и Законот за комунални дејности. Доколку сметате дека Ви е нарушено правото на владение и Ви е нанесена штета проблемот со Вашиот сосед можете да се обидете да  го решите по судски пат.

Со почит,

Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Марга

Датум: 04.08.2017

Прашање: Ве молам да превземете соодветни мерки и санкции најбрзо што можете, за начинот на рушење за  започната, а недовршена зграда на ул.Киро Крстевски.Зградата се наога веднаш под школото Партенија  Зографски во Кисела Вода. За време на рушењето прават толку големи потреси на земјиштето да во сите  околни  згради се чуствуваат мали и поголеми потреси и земјотреси. Чуството е исто како кога има земјотрес.И  кој ке одговара во случај за настанатите последици и трауми на луѓето додека се сруши целата зграда.  Однапред ви благодарам и се надевам на ваша брза реакција. Поздрав!

Одговор: Почитувана,                                                                                                                                          

 Веднаш по добивањето на вашата пријава до нас, градежните активности на зградата на ул. “Киро Крстевски“  се запрени се додека изведувачите на истите не добијат одобрение, т.е правосилно решение.

Со почит,

Општина Кисела Вод


Име и Презиме: Анета

Датум: 04.08.2017

Прашање: Почитувани,

Сакам да прашам дали имате намера да го поправите уличното осветлување на ул.Малешевска 1

Одговор: Почитувана,

Вчера на улицата Малешевска, започнаа работни активности за отстранување на проблемот за кој ни напишавте. На дел од ул. Малешевска вчера е решен проблемот со осветлувањето, а во текот на денешниот ден работните активности ќе продолжат, се со цел за целосно отстранување на проблемот.

Со почит,

Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Биљана

Датум: 12.06.2017

Прашање: Почитувани,

Mе интересира дали ќе превземете некоја мерка во врска со Пиљариите на Рампа и маркетот спроти економското училиште, кои се излезени скоро на улица. Узурпираат простор кој е наменет за пешаци! Дали ова ке го санкционирате или ќе затварате очи?

Секое добро.
Биљана

Одговор: Почитувана,

Во однос на правните субјекти наведени во вашата пријава. Ве известуваме дека истите поднесуваат барање за вршење на дејност пред деловен објект и согласно нивното барање добиваат одобрение од секторот за планирање и уредување на просторот на град Скопје. Согласно горенаведеното за проблемот наведен во Вашето барање потребно е да се обратите во град Скопје ул. Илинденска бр. 82 (Сектор за планирање и уредување на просторот или Сектор за инспекциски работи на град Скопје кој врши инспекциска контрола над одобренијата).

Со почит, 

Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Ребека  Андреева

Датум: 07.06.2017

ПрашањеДобар ден почитувани, ќе ве молам за информација дали и оваа година ќе продолжи праксата талентираните и наградувани деца од општински, регионални и државни натпревари да аплицираат во вашата општина, и доколку постои таква можност кога би требало да се случи истото.
Ви благодарам.

Одговор: Почитувана,

Конкуросот за наградување на талентирани ученици е доставен до училиштата, дадени се насоки по кој треба да се постапи, и доколку се работи за наш ученик обратете се до класниот раководител за да види дали ги исполнувате критериумите.  Училиштето има рок за поднесување до утре 09.06.2017.
 
Со почит,
Општина Кисела Вода
 

Име и Презиме: Кристина Трајчевска

Датум: 08.03.2017

Прашање: Почитувани,

Ве молам за информација имам поднесено барање за градба преку фирмата СИЛМАР - ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје за градежна парцела бр.2116/10 па не знам до каде е постапката? дали и кога ќе ми биде издадена дозвола.

Ова го правам зошто од фирмата ме влечкаат подолг временски период дека постапката е при крај.

Однапред благодарна

Кристина Трајчевска

Одговор: Почитувани,

Неможе да даваме одговор за тековн предмет за добивање на одобрение за градење на овој начин. Ве повикуваме да се јавите до Секторот за урбанизам и просторно планирање со доказ дека сте странка во постапка (имотен лист со запишана сопственот) секој вторник и петок од 13:00-15:00 часот, барака 3 во кругот на Општина Кисела Вода.

Со почит,

Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Слободан

Датум: 07.03.2017

Прашање: Почитувани,

Ве молам за информација до каде е изработката на Детален Урбанистички План за дел од реон Ј, четврт Ј 20 , блок Ј 20.03  ???

Веќе седум (7) години покушавам да се промени урбанистичкиот план за блок Ј 20.03, но никако тоа да се промени. Се нешто се образложуваше  дека некој друг е крив за да се промени урбанистичкиот план , се додека не се кажа дека ќе се изработува нов Детален Урбанистички План . Но и самата изработка на новиот Детален Урбанистички План за  четврт Ј 20 нешто споро се одвива.

Ве молам информација кога може да очекуваме тоа да се заврши и кога би се објавило за увид на истото.

Ви благодарам однапред.

Поздрав,

Слободан

Одговор: 

Почитувани,

Општина Кисела Вода ја започна постапката за изработка на Детален урбанистички план за блок Ј20.03, планот во моментот е на разгледување кај Комисијата за урбанизам и се постапува по забелешките од истата. Штом се изработи конечна верзија од предлог планот за истиот ќе биде спроведена јавна анкета и презентација, за што ќе бидете информирани преку дневниот печат и web-страната на Општина Кисела Вода.

За подетални информации можете да се јавите во Секторот за урбанизам и просторно планирање, соба 6, барака 3, во кругот на Општина Кисела Вода, секој вторник и петок од 13:00-15:00 часот.

Со почит,

Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Марјан Трајковски

Датум: 06.03.2017

Прашање: Почитувани,

Која е постапката во однос на обврските кон општината, доколку сакам да извршам реновирање во стан во колективна зграда (приватна сопственост) со внатрешни градежни интеревеции - рушење, дали и кој треба да одобри. Треба ли да се поднесе барање за одржливост на градба?

Одговор: Почитувани,

За внатрешно уредување на станбена единица не треба да се бара одобрение за градење согласно Законот за градење. Ви напоменуваме дека треба да ги проверите обврските согласно Законот за домување.

Со почит,

Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Јана

Датум: 06.03.2017

Прашање: Почитувани,

Сопственик сум на стан кој е на исто ниво со заедничка тераса на сите станари во зградата. Би сакала да отворам врата во мојот стан од која директно би излегувала на терасата. Прашањето ми е дали треба да барам некаква дозвола од Вас за овој зафат или само од станарите?

Поздрав

Одговор: 

Почитувани,

            Сопственикот на посебен дел од објект, стан или дел од стан за адаптација потребно е до надлежниот орган да достави барање за одобрение за пренамена при што со барањето поднесува:

-   доказ за правото на сопственост на посебниот дел од објектот, односно станот или делот од стан,

-   согласност на мнозинството сопственици на становите во влезот на зградата,

-   основен проект за предвидената пренамена, адаптација со пренамена или за реконструкција со пренамена, со извршена ревизија, во два примероци,

-   извод од урбанистички план.

Барањето за пренамена се поднесува по електронски пат преку системот е-Одобрение за градење.

https://www.gradezna-dozvola.mk/Account/Login?ReturnUrl=%2f

Со почит,

Општина Кисела Вода


 

Име и Презиме: Дејан Галевски

Датум: 05.03.2017

Прашање: Почитувани,

Ќе Ве молам да ми одговорите кога ќе биде донесен ДУП за реон Ј16. Согласно ГУП низ мојата парцела поминува булевар со тоа што на останатиот дел е предвидено за станбено домување за парцела број 3647. Ќе ве молам за информација за останатиот дел на кое е планирано стамбено домување, дали може да се град?

Со почит.

Одговор: 

Почитувани,

            Предлог планот за реон Ј, четврт Ј16 согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистички планови, Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање и  Генералниот урбанистички план на Град Скопје 2012-2022 година е во фаза на изработка по приватна иницијатива. Вашите забелешки и сугестии ги очекуваме на јавната анкета и презентација за која граѓаните ќе бидат информирани во пишаните медиуми (дневни весници) и на web – страната на Општина Кисела Вода.

            Пред донесување на детален урбанистички план во оваа зона неможат да бидат издадени одобренија за градење, а типот на објекти за домување кои ќе се градат во рамки на планскиот опфат на ДУП Ј16 ќе биде дефиниран со планската документација.

            За подетални информации можете да се обратите секој вторник и петок од 13:00-15:00 часот во просториите на Општина Кисела Вода, барака 3, соба 1.

Со почит, 

Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Драган

Датум: 12.02.2017

Прашање:Почитувани

Кога ќе се донесе ДУП за Ј20 блок 04?

Одговор: 

Почитувани,

Ве информираме дека постапката за донесување на Деталниот урбанистички план за реон Ј, четврт Ј20 Блок 04 согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистички планови, Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање и Генералниот урбанистички план на Град Скопје 2012-2022 година е во фаза на изработка.

Планот сеуште нема добиено согласности од сите релевантни институции. По добивање на сите согласности истиот ќе биде доставвен на усвојување од страна на Советот на Општина Кисела Вода. По усвојувањето на деталниот план од Советот истиот ќе стапи на сила и граѓаните ќе можат да вадат Изводи од план за истиот.

Со почит,

Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Филимена

Датум: 08.02.2017

Прашање: Почитувани,

Каде треба да се обратам за дополнување на документацијата за легализација на дивоградба, имам поднесено барање во 2011, но го имам изгубено бројчето и дали новиот рок до март важи и за оние кои имаат поднесено барање во 2011 година?

Ви благодарам

Одговор: 

Почитувани,

Треба да си поднесете писмено барање во архивата на Општина Кисела Вода за информација до Одделението за легализација во кој ќе ја образложите својата ситуација и ќе дадете копија од лична карата и информации за објектот кој е предмет на легализација – адреса и катастарска парцела. По ова службите ќе направат увид во регистарот за легализација и ќе Ви ја достават бараната информација.

 Со почит,

Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Милош

Датум: 07.02.2017

Прашање: Почитувани,

Купив стан на Ѓорѓи Димитров 52/2 зад зградата има паркинг простор кои дел од комшиите го имаат оградено со спречувачи за паркирање односно така наречени жабици. Би сакал да ве прасашам дали има можност да отуѓам односно да купам паркинг место од паркингот кое би било мое.

Одговор: Почитувани,

Доколку се работи за земјиште во приватна сопственост овој Орган неможе да одлучува за истото, се однесува на случајот доколку ограденото земјиште е во приватна сопственост. Доколку земјиштето е бесправно оградено истото треба да се пријави во градежна инспекција во Општината. 

Бидејки се потребни дополнителни информации, Ве замолуваме со имотниот лист да се јавите во Секторот за урбанизам и просторно планирање, барака 3, во кругот на Општина Кисела Вода, секој вторник и петок од 13:00-15:00 часот.

Со почит,

Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Ацо

Датум: 18.01.2017

Прашање: Почитувани,

Каде може да се пријави сосед кој го загадува целото маало со тоа што согорува иверици во боја?

Одговор: Почитувани,

Проблемот може да го пријавите во Општина Кисела Вода - Сектор за инспекциски работи - овластен инспектор за животна средина.

Со почит,

Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Виктор

Датум: 27.12.2016

Прашање: Почитувани,

Ве молам за информација до каде е изработката на Детален Урбанистички План - Ј15.01? Информацијата ми е потребна за изграбда на спрат бидејќи самата куќа се води како една парцела, а влезот и терасата, кои се доградувани, на друга. Доколку се гради спрат, со сегашната ситуација не смеам да ги поминам рамките на куќата и да се дојде врз другата парцела. Постапка за легализација на земјиштето е поднесена меѓутоа се чека ДУП-от.

Ви благодарам однапред.

Одговор: Почитувани,

Општина Кисела Вода ја започна постапката за изработка на Детален урбанистички план за блок Ј15.01 во рамки на Градската четврт Ј15.

За истиот се изработува ажурирана подлога и се подготвува предлог планска документација.

Планската документација за Предлог планот ќе биде изработена во согласност со Законот за просторно и урбанистичко планирање, Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистички планови и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.

Вашите дополнителни забелешки и сугестии ги очекуваме на јавната анкета и презентација за која граѓаните ќе бидат информирани во пишаните медиуми (дневни весници) и на web – страната на Општина Кисела Вода

За подетални информации можете да се обратите секој вторник и петок од 13:00-15:00 часот во просториите на Општина Кисела Вода, барака 3.

Со почит,

Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Жарко

Датум: 12.12.2016

Прашање: Почитувани,

Ме интересира број на популацијата во месноста Драчево, се работи за статистичка цел при спроведување на анкета?

Одговор: Почитувани,

Бројот на популација во месноста Драчево изнесува околу 30 илјади жители. 

Со почит,

Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Јана

Датум: 09.12.2016

Прашање: Почитувани,

Ве молам каде да се обратам, на комшиите над мене веќе година ипол им тече водоводна цефка, покрај сите молби не превземаат ништо. Дали има начин да се примораат да ја поправат, јас неможам веќе да ја трпам штетата, Ви благодарам.

Одговор: Почитувани,

Во врска со вашето прашање Ве известуваме дека за решавање на наведениот проблем треба да се обратите до надлежен суд.

Со почит,

Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Влатко

Датум: 09.12.2016

Прашање: Почитувани,

Како може да се одземе корисничко право на улица? Според ДУП - от ова е обележано како улица меѓутоа во катастар има кориснички права, улицата е споредна и не е сфалтирана, но од неа се пристапува на многу имоти. Доколку се дозволи улицата или дел од неа да се приватизира во тој случај ќе се оневозможи пристапот до овие имоти. Поради ова, Ве молам како може да се покрене процедура за бришење на кориснички права.

Одговор: Почитувани,

За одземање на кориснички права треба да се обратите до Агенцијата за катастар на недвижности.

Со почит, 

Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Марјан Трајковски

Датум: 06.12.2016

Прашање: Почитувани,

Колку е рокот за изведба на идивидуален објект, дали се смета од денот на добивање на градежна дозвола и дали се определуваат санкции доколку е пробиен рокот за комплетна изведба?

Одговор:

Почитувани,

Согласно Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14,115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 39/2016, 71/2016 и 132/2016):

-       Инвеститорот може да ја започне градбата, откако одобрението ќе стане правосилно во управната постапка. 

-       Одобрението престанува да важи доколку инвеститорот не почне со изградба во рок од две години од денот на правосилноста на одобрението за градење, согласно член 66 од Законот за градење.

-       Инвеститорот е должен писмено да го пријави започнувањето на изградбата до надлежниот орган од членот 58 од Законот за градење, градежната инспекција и инспекцијата на трудот, пред започнувањето на изградбата.

-       Доколку градбата отпочнала да се гради по истекот на рокот од две години од денот на правосилноста на одобрението, се смета дека градењето е бесправно.

-       Инвеститорот е должен да го изгради објектот во рок од 10 години од денот кога писмено  го пријавил започнувањето на изградбата до надлежниот орган.

Со почит, 

Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Јулијана 

Датум: 05.12.2016

Прашање: Почитувани,

Ме интересира дали е дозволено да се ограничи/забрани пристапот до влезот на зградата со поставување на ивичњаци, рампа, односно жица од страна на таканаречениот сопственик на земјиштето.
Во моментов до влезот не може да пристапи возило за брза помош, противпожарно возили и сл поради поставените препреки. А ние станарите газиме во кал веќе 8 години.
Се работи за зграда во Кисела Вода, Расадник на ул.Сава Ковачевиќ 47љ, на која влезот по проект и бил бочно спрема пристапната улица, а при градба се сменет од напред и сега е позициониран кон празната површина на Расадникот. Промената најверојатно не е ажурирана, па затоа нашиот комшија-сопственик на земјиштето, кој еднаш го продаде плацот пред зградата на инвеститорот, и за да добие технички прием обележа дури и паркинг места, повторно го присвои и го запиша во имотен лист.
Кој е надлежен за решавање на овој проблем и дали воопшто постои некакво решение?

Поздрав

Одговор: Почитувани,

Сопственик на градежна парцела може да ја огради истата по претходно добиено Решение за поставување на ограда од Општината.

За изградба на ограда потребно е да се достави следната документација:

- основен проект - фаза архитектура, а доколку е предвидено оградата да има електрични инсталации и фаза електрика;

- извод од урбанистичко-планската документација (детален урбанистички план, урбанистички план за село, урбанистички план за вон населено место, држав-на урбанистичка планска документација или локална урбанистичка планска документација) за градежната парцела на која ќе се гради оградата;

- геодетски елаборат за нумерички податоци изра-ботен согласно изводот од урбанистичко-планската документација и

- доказ за право на градење согласно Законот за градење.

Во конкретниот случај доколку за објект е издадено одобрение за градба на колективна зграда за да било кој од сопствениците изгради било каков помошен објект или да направи оградување на дел или постави било каква опрема, за да добие Решение од Општината треба да има треба да има 51% согласност од станарите во станбената единица.

Доколку нешто е веќе изведено на лице место истото треба да се пријави во Секторот за инспекциски работи на Општина Кисела Вода.

Со почит, 

Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Александар 

Датум: 05.12.2016

Прашање: Почитувани,

Барам објаснување како е можно градежна парцела од 140 м2 да има површина за градба од 98 м2 а градежни парцели во непосредна околина кои се поголеми од 200-250 м2 да имат површина за градба од 82-89 м2.

По кои критериуми се правени овие урбанитички планови? Како може да се направи измена во тие планови и да се направи увид како е одлучено да може на тој блок парцели да има многу погелеми површини за градба кога сите парцели се помали од околкните парцели кои пак има многу помали површини за градење?

Одговор: Почитувани,

За увид во планската документација на Деталените планланови на подрачјето на Општина Кисела Вода можете да се јавите во Секторот за урбанизам и просторно планирање, соба 2, барака 3, во кругот на Општина Кисела Вода, секој вторник и петок од 13:00-15:00 часот.

Со почит ,

Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Биљана

Датум: 28.11.2016

Прашање: Почитувани,

Ве молам за информација дали за одобрение за градење за Станбена куќа до 300м2
е потребно Мислење од ИЗИИС за Проектот Статика?

Одговор: Почитувани,

Согласно член 4-а од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11,  36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14,115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 39/2016, 71/2016 и 132/2016) потребно е да се обезбеди позитивно мислење за проектираниот и изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сезимичка заштита на градбата, од страна на субјект кој врши научноистражувачка дејност - научен институт специјализиран во областа на заштита на градби од сеизмички влијанија за сите објекти без разлика на нивната намена и изградена површина.

Со почит, 

Општина Кисела Вода


Име и Презиме: М.Лазаревска

Датум: 25.11.2016

Прашање: Почитувани,

На вашата Е-страница, исложен е ДУП за Реон Ј, градска четврт Ј13, кој не соодветствува со тој кој го применува општината. И зошто е разликата во содржината помеѓу првиот ДУП, кој беше на јавна расправа и за кој граганите не беа информирани и вториот  ДУП кој е во примена.
Заради точно информирање на граганите, општината треба да овозможи пристап до вистинскиот ДУП за овој реон.

Одговор: Почитувани,

Ве информираме дека на web-страната сте го погледале планот кој бил изложен на јавна анкета и во однос на него се направени измени како резултат на барања на граѓаните и надлежните институции.

Усвоениот детален урбанистички план за Реон Ј, Четврт Ј13 можете да го погледнете на web страната на Општина Кисела Вода односно да го посетите Општинскиот ГИС портал на кој можете да најдете податоци за деталниот урбанистички план.

За увид во планската документација на горенаведениот Детален план можете да се јавите во Секторот за урбанизам и просторно планирање, соба 2, барака 3, во кругот на Општина Кисела Вода, секој вторник и петок од 13:00-15:00 часот.

Со почит,

Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Марија

Датум: 24.11.2016

Прашање: Почитувани,

Може ли да ми кажете кога ќе биде донесен ДУП за бул. Борис Трајковски бр.13 Д Скопје ?

Однапред Благодарам

Одговор:  Почитувани,

Предлог планот за реон ЈИ, четврт ЈИ08 е во процес на изработка на проектна документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистички планови, Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање и  Генералниот урбанистички план на Град Скопје 2012-2022 година е во фаза на изработка. Вашите забелешки и сугестии ги очекуваме на јавната анкета и презентација за која граѓаните ќе бидат информирани во пишаните медиуми (дневни весници) и на web – страната на Општина Кисела Вода.

За подетални информации можете да се обратите секој вторник и петок од 13:00-15:00 часот во просториите на Општина Кисела Вода, барака 3, соба 1 или соба 6.

Со почит,

0пштина Кисела Вода


Име и Презиме: Горан 

Датум: 16.11.2016

Прашање: Почитувани,

Ве молам да ми кажете кои се цените за комуналии за А2 - колективно семејно  домување, објекти за комерцијална намена и цена на комуналии за деловни објекти - дуќани или дајте ми комплетен ценовник.

Со почит, Горан

Одговор:  Почитувани,

Регулирањето на надоместок за уредување на градежно земјиште (Комуналии),  е во надлежност на Градот Скопје, односно, Секторот за Планирање и уредување на просторот, Одделение за планирање и уредување на просторот за уредување градежно земјиште и изградба на инфраструктурни и капитални објекти при истиот орган.

Повеќе информации можете да добиете на web-страната на Град Скопје, односно за конкретната проблематика повикајте се на следниот link:

http://www.skopje.gov.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=292

Со почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме: Ана Југрева

Датум: 10.11.2016

ПрашањеПочитувани,

Не знам како да стапам во контакт со градоначалничката Беличанец, но ќе се обидам прво тука

Јас живеам на ул. Пушкинова и секој ден до работа (во Карпош) одам со точак. Цело семејство одиме пешки на работа, но за жал нашата населба Кисела Вода е една од најлошите населби за пешаци и велосипедисти.

Одењето по троторари се сведува на симнување од тротоарот поради коли паркирани на тротоарот, и тоа се случува секојдневно, не станува збор за инцидентни случаи. Пајак службите во овој реон очигледно воопшто не поминуваат бидејќи проблемот станува посериозен. Имам пријателка што со количка со бебе секојдневно ми кажува како се спушта на улица поради паркираните коли.

Јас лично имам два пати завршувано во градска болница, од што заобиколувајќи кола на тротоар ми имаат отворено врата од кола и имам паднато од точак и завршено со удар на глава и посекотини по рацете.

Апелирам до градоначалничката, и до самостојната управа на Кисела Вода да се преземат мерки и да се следи примерот од ул Партизанска, и општина Аеродром, каде што долж улиците се поставени заштитни столбичиња и конечно несреќите на пешаците и велосипедистите во тие реони се намалени.

Поставувањето заштитни столбчиња во нашата населба каде што се најпотребни - во реонот од општината Кисела Вода до Рампа, е акција што верувам дека нема да одземе големи финансиски ресурси, а е неопходна за безбедноста на оние што придонесуваат за незагадувањето на нашиот град.

За жал, излегува дека оние што се посвесни и на ладно, и на дожд што се движат пешки или на точак, и оние не можат да си дозволат кола се тие што се изложени на најмногу ризик од повреди и секојдневно онеспособено движење по патеките наменети за пешаци.

Се надевам дека мојот апел и молба ќе наидат на разбирање и преземање активни мерки, за и нашата населба да биде пример како општините Центар, Карпош и Аеродром.

Со почит,

Ана Југрева

п.с. Имам слики од колите паркирани во реонот од Алфа Банка на ул. Борис Трајковски, се’ до Рампа, но не гледам опција тука за прикачување инаку ќе ви ги пратев.

Одговор: 

Почитувани,

Ве известуваме дека со реализација на проектот„СКОПЈЕ ВЕЛОСИПЕД 2017“кој е проект од страна на Градот Скопје рута 3 Кисела Вода  ќе овозможи заштита на велосипедските патеки од паркирање на моторни возила.

Со почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме: Силвана

Датум: 07 .11.2016

Прашање: Почитувани,

Може ли да ми кажете кога ќе биде донесен ДУП за ул. Востаничка бр.30 Скопје ?

Одговор: Почитувани,

Предлог планот за реон Ј, четврт Ј20, блок Ј20.02 е во процес на изработка на проектна документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистички планови, Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање и  Генералниот урбанистички план на Град Скопје 2012-2022 година е во фаза на изработка. Вашите забелешки и сугестии ги очекуваме на јавната анкета и презентација за која граѓаните ќе бидат информирани во пишаните медиуми (дневни весници) и на web – страната на Општина Кисела Вода.

За подетални информации можете да се обратите секој вторник и петок од 13:00-15:00 часот во просториите на Општина Кисела Вода, барака 3, соба 1 или соба 6.

Со почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме: Јане

Датум: 02.11.2016

Прашање: Почитувани,

Да прашам кои документи требаат и колку треба да се плати и на која сметка за вадење на извод од детален урбанистички план?

Одговор: Почитувани,

Во архивата на Општина Кисела Вода треба да поднесете барање за извод од план. Во прилог кон барањето треба да се достави:

-Копија од катастарски план

-Копија од имотен (поседовен) лист   

-Уплатница во вредност од 250 денари на трезорска сметка

-За подигање на извод се врши доплата од 300,00 или 550,00 денари, во зависност од категоријата и габаритот на објектот.

*Сметката на која треба да се уплати можете да ја погледнете со повикување на следниот link:

http://www.kiselavoda.gov.mk/index.php/2012-11-08-11-56-49

Со почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме: Нешо

Датум: 02.11.2016

Прашање: Почитувани,

Дали би можеле да ми кажете кога ќе биде правосилен ДУП- от за Расадник позади Тинекс, мислам дека беше донесен летово, но поради отсуство од државава немам некој посериозни информации освен тоа дека е донесен ДУП-от, но дека не е правосилен. Дали може да ми кажете кога ќе биде правосилен или колку е законскиот рок за да стане правосилен.

Одговор: Почитувани,

Ве информираме дека постапката за донесување на Деталниот урбанистички план за реон Ј, четврт Ј14 (локалитет Расадник, југоисточна изндустриска зона Кисела Вода и локалитет МЗ 70 Кисела Вода – 3, плански опфат помеѓу: улица "Првомајска", булевар "Србија", улица "Сава Ковачевиќ" и улица "Народни Херои"), согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистички планови, Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање и Генералниот урбанистички план на Град Скопје 2012-2022 година е во фаза на изработка.

Планот сеуште нема добиено согласности од сите релевантни институции. По добивање на сите согласности истиот ќе биде доставвен на усвојување од страна на Советот на Општина Кисела Вода. По усвојувањето на деталниот план од Советот истиот ќе стапи на сила и граѓаните ќе можат да вадат Изводи од план за истиот.

Со почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме: Петар

Датум: 25.10.2016

Прашање: Почитувани,

Ме интересира да ве прашам дали е дозволено самоволно поставување на легнати полицајци од земја од страна да одредени граѓани на улица ?
И ако не е дозволено, кажете ми каде да се пријави или на вас да ви се пише за да отидете и направете увид.

Одговор: Почитувани,

Општината не издава одобрение/решение за поставување на сообраќајнба сигнализација. За подетални информации обратете се до Град Скопје.

Со почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме: Валентина

Датум: 27.10.2016

Прашање:Ме интересира кој издава дозвола за поставување висечка реклама-банер и која е процедурата.

Одговор: Почитувани,

Барањето за поставување на рекламни и информативни паноа кои се поставуваат на објекти се поднесува преку електронскиот систем е-одобрение за градење (барање за решение за изведување на градбите од-носно поставување на опремата за кои не е потребно одобрение за градење) и кон барањето согласно Правилникот за формата и содржината на барањето, потребната документација и образецот на решението за изведување на градбите односно поставување на опремата за кои не е потребно одобрение за градење Член 11, треба да се достават следните документи:

За поставување на рекламни и информативни паноа кои се поставуваат на објекти потребно е да се достави следната документација:

- основен проект - фаза статитка;

- извод од урбанистичко-планската документација (детален урбанистички план, урбанистички план за село, урбанистички план за вон населено место, држав-на урбанистичка планска документација или локална урбанистичка планска документација) со кој се пот-врдува објектот на кој треба да се постави рекламно пано;

- договор со заедницата на сопственици на посебни делови на објектот или писмена согласност од мно-зинството сопственици на посебните делови од објек-тот кои претставуваат повеќе од половината од вкупна-та површина на објектот, доколку паноата се поставу-ваат на зграда во етажна сопственост односно има писмена согласност од сопственикот/сопствениците доколку се поставуваат на индивидуален објект и

- согласност од Агенција за цивилно воздухоплов-ство за паноата чија височина надминува шест метри од највисоката точка на објектот кој треба да се поста-ват.

Со почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме: Александра 

Датум: 27.10.2016

Прашање: Почитувани,

Не знам дали се обраќам на вистинското место за да добијам информација за еднократна парична помош од државата за новороденче,дали станува збор за првородено или може и за второродено. Ме интересира кои документи се потребни да се приложат и каде поточно треба да се достават ?

Одговор: Почитувана, 

Условите за потребната документација Ви се достапни на следниот линк:
http://www.kiselavoda.gov.mk/index.php/naslovna/novosti/170-dokumentacija-za-paricna-pomos-za-novorodence ,


Со почит, oпштина Кисела Вода


Име и Презиме: Весна Гаврилоска

Датум: 04.10.2016

Прашање: Почитувани,

Ве молам за информација: Под кои услови ученици од основно образование може да користат бесплатен автобуски превоз, која документација е потребна и каде се поднесува? Однапред Ви благодарам.
Весна

Одговор: Почитувана,

Ученикот има право на бесплатен превоз ако местото на живеење е оддалечено најмалку два километри од најблиското основно училиште.
Во случај да го исполнувате овој услов, обратете се до класниот раководител на ученикот за натамошна законска процедура од страна на училиштето.

Со почит,

Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Кристина

Датум: 21.07.2016

Прашање: Почитувани,

Ве молам да ми одговорите колку чинат комуналиите за куќа со подрум и спрат на локација во Горно Лисиче, поточно се работи за место над поранешната фабрика Стаклара?

Одговор: Цената на комуналии изнесува 10% од вредноста на надоместокот кој го добиваме од град Скопје и кој најчесто се движи околу 25000 денари, процентот се движи од 0.1-1.0 од цената за комуналии во зависност од намената на просторијата во подрум, приземје и спрат.

Со почит, Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Maja

Датум: 04.07.2016

Прашање:Почитувани

Моето дете има освоено први места на натпревари во странство и во земјава.
Дознав дека истото може да конкурира за добивање на еднократна парична награда за успешност од општината или нешто слично.
Дали може да ме известите каде може да се информирам за наведеното, дали јас како родител треба да се обратам до општината или пак одделенскиот наставник преку основното училиште.

Поздрав и однапред Ви благодарам

Одговор: Почитуванa,

Ве известуваме дека општина Кисела Вода доделува еднократна парична помош на талентирани ученици, кои учат во основните училишта на територија на Кисела Вода, како поддршка на талентираните ученици во областа на науката, културата, уметноста, спортот.
Изборот се врши во училиштата со посебно наведени критериуми со одлука на наставнички совет, совет на родители, училишен одбор, по препорака од одделенскиот наставник.
Изборот се врши во период мај - јуни за тековната година.

Со почит,

Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Зоран

Датум: 23.05.2016

Прашање: Почитувани може ли да се добие информација кога ќе биде донесен Деталниот урбанистички план за Ј15? Веќе предолго се чека за негова изработка и носење на истиот.

Одговор: Почитувани,

Согласно ГУПот на Град Скопје 2012-2022, градот е поделен на градски четврти кои се дефинирани со регулациони линии и за истите ќе се спроведат постапки за донесување на Детални урбанистички планови. Градската четврт Ј15 е поделена на 5 блока.

Во подпрограмата (Ф1) урбанистичко планирање, приоритетна изработка на урбанистички планови и урбанистичко планирање за вклопување на бесправно изградени објекти од програмата (Ф)  за урбано планирање на Општина Кисела Вода за 2015 година во Изработка на урбанистички планови во скратена постапка се вброени и изработки на Деталени урбанистички планови за сите пет блокови од реон Ј15.

Општина Кисела Вода ја започна постапката за изработка на горенаведените Детални урбанистички планови.

Планските документации за наведените Предлог планови ќе бидат изработени во согласност со Законот за просторно и урбанистичко планирање, Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистички планови и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.

 

Вашите дополнителни забелешки и сугестии ги очекуваме на јавната анкета и презентација за која граѓаните ќе бидат информирани во пишаните медиуми (дневни весници) и на web – страната на Општина Кисела Вода

За подетални информации можете да се обратите секој вторник и петок од 13:00-15:00 часот во просториите на Општина Кисела Вода, барака 3.

Со почит,

Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Андријана

Датум: 21.05.2016

Прашање: 

Дали може да се купи земја на РМ во Кисела Вода, и што документи требаат?

Одговор: Почитувани,

Ве информираме дека државно земјиште, односно земјиште во сопственост на Република Македонија, се отуѓува по пат на јавно надавање, за кое граѓаните се информираат преку јавна објава. Почетна цена за откуп на овој тип на земјиште е 1евро/м2.

Кога Општината врши отуѓување на ваков тип на земјиште истото се објавува на веб страната на Општината и во дневни весници.

За подетални информации можете да се обратите секој вторник и петок од 13:00-15:00 часот во просториите на Општина Кисела Вода, барака 3.

Со почит,

Општина Кисела Вода


Име и Презиме: 

Датум: 12.05.2016

Прашање: Како мислите да го решите паркинг просторот на ул. „Пушкинова“. Досега беше многу лошо, а  сега дозволивте да се гради и нова зграда.

Одговор: Почитувани,

Општина Кисела Вода при издавањето на одобренија за градење, во согласност со Законот за градење и општите и посебни услови од Деталните урбанистички планови како предуслов за добивање на одобрение бара Инвеститорите да ги обезбедат потребните паркинг места во градежната парцела на објектот за кој се бара одобрение за градење.

Со почит, Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Анета Кузмановска

Датум: 03.03.2016

Прашање: 

Почитувани
Не знам дали се обраќам на вистинското место за да добијам информација за еднократна парична помош од државата за новороденче. Ме интересира кои документи се потребни да се приложат и каде поточно треба да се достават ?

Одговор: 

Почитувана,

Условите за добивање на ваучер за новороденче се, и двата родитела да се со живеалиште на територија на општина Кисела Вода, или едниот, во случај на самохран родител. Заедно со барањето тие треба да достават на увид важечки лични карти или други исправи за лична идентификација, извод од матична книга на родените за новороденчето, како и фотокопија од трансакциона сметка. Рокот за поднесување на барањата е 90 дена, од моментот на раѓање на детето.

Со почит, општина Кисела Вода


Датум: 20.01.2016

Прашање: 

Сакам само да прашам дали и кога ви е во план поврзување на Усје на фекална канализација

Одговор: 

Почитувани:

Ве информираме дека во тек е подготовка на проектно техничка документација, со комплетирање на целосната документација ќе се отпочне со работа во наредниот период, Ви благодариме на разбирањето.

Со почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме: Славчо Ск

Датум: 12.01.2016

Прашање: 

 

 

Одговор: 

Почитувани:

Ве известуваме дека со почетокот на градежната сезона прекопите што се изведени од страна на јавното претпијатие ЈП Водовод и Канализација ќе бидат санирани

Со Почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме: Трајанка Трајчева 

Датум: 22.12.2015

Прашање: 
Почитувани,
Ме интересира до каде е постапката за легализација на земјиште на улица Сава Ковачевиќ ,крак 9 број 40? Имотен лист 35914, Катастарска парцела 3903.

Благодарам однапред !

Одговор: 

Почитувани,

Со цел подетално да се посветиме на поединостите на Вашиот предмет би Ве замолиле да закажете увид во педмет за легализација. Увид во предметите за легализација на бесправни објекти се врши секој вторник и петок од 13:00-15:00 часот. Закажување на термин за увид може да направите во просториите на Општина Кисела Вода, барака 2, соба 8, или на телефон 2785-453, лице за контакт Мартин.

Со Почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме: Сашо

Датум: 14.12.2015

Прашање: 

Ве молам да ми одговорите колку изнесуваат трошковите за комуналии за изградба на поткровје во Нас. 11 Октомври - бараки.
Поздрав

Одговор: 

Почитувани,

Регулирањето на надоместок за уредување на градежно земјиште (Комуналии), за територијата за која прашувате, е во надлежност на Градот Скопје, односно, Секторот за Планирање и уредување на просторот, Одделение за планирање и уредување на просторот за уредување градежно земјиште и изградба на инфраструктурни и капитални објекти при истиот Орган.

Повеќе информации можете да добиете на web-страната на Град Скопје, односно за конкретната проблематика повикајте се на следниот link:

http://www.skopje.gov.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=292 

Со Почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме: 

Датум: 11.12.2015

Прашање: 

Кај кого да се обратам и колку време ќе чекам да бидам известен
Се работи за предмет бр.14-9188/1 од 03.12.2015г.  Во известувањето  се наведени причините односно дека постои грешка во параметрите за КО Драчево1 . Бидејки изводот ми е потревен заради комплетирање н а документација која општинакисела вода ја има пратено на обработка во пробиштип ке ве молам за брзо решавање  на овој проблем
ПЕШОВ ТРАЈЧЕ
071 713 027 Марјан - геодет

Одговор: 

Почитувани,

За парцелата за која барате Извод од план постои техничка грешка во Деталниот урбанистички план. Од Секторот за урбанизам и просторно планирање побарано е произнесување од планерската куќа изработувач на планската документација. Штом ќе биде добиен одговор ќе биде изработен Изводот од план.

Со почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме: Љупчо Грозадановски

Датум: 01.12.2015

Прашање: 

Почитувани,

Моето семејство е сопственик на имот во КО: Драчево - 1, односно КП: 8947, лоцирана на адреса ул. Ѓорѓи Динката бр. 22, и на истата парцела има објект чија намена е Домување во станбени куќи односно Индивидуално живеалиште, од категорија А1.
Дали може и под кои услови може да се изврши пренамена на дел од станбениот простор, или пак гаражата за да може се извршува одредена дејност на истата парцела како на пример Сервис за автомобили или хемиско чистење на автомобили, кои припаѓаат на категорија Г3?
Дали Општината Кисела Вода издава соодветен документ за тоа по поднесено барање и дали истиот документ е задолжителен пред да се започне со вршење на дејноста?

Поздрав,

Одговор: 

Почитувани,

Пренамена може да се направи на дел од објектот и тоа во одреден процент и во одредена намена, компатибилна на основната класа на намена на објектот, согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање. Бидејќи Вашиот објект е со основна класа на намена А1 (индивидуално домување) намената Г3 не спаѓа во компатибилна класа на намени во истата неможе да се направи пренамена на дел од објектот.

Со почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме: Катерина

Датум: 29.11.2015

Прашање: 

Почитувани, ме интересира дали на територијата на општина Кисела Вода, поточно Драчево и околина имате државно земјиште кое би го продавале на граѓаните за изградба на куќа. Би сакала да ме известите ако имате јавно надавање за државно земјиште/плац. Ние сме трочлено семејство, мајка ми е самохрана мајка и живееме под кирија. би сакале да купиме државно земјиште,бидејќки тоа можеме полесно да си го дозволиме. Поздрав,Катерина

Одговор: 

Почитувани,

Ве информираме дека државно земјиште, односно земјиште во сопственост на Република Македонија, се отуѓува по пат на јавно надавање, за кое граѓаните се информираат преку јавна објава. Почетна цена за откуп на овој тип на земјиште е 1евро/м2.

Кога Општината врши отуѓување на ваков тип на земјиште истото се објавува на веб страната на Општината и во дневни весници.

Со Почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме: Драгица Манева

Датум:  19.11.2015

Прашање: 

Почитувани,

Живеам на ул.Томе Арсовски бр.36 во приватен објект на П+2 кој датира од 1962г.Имаме проблем со кровната конструкција која е веке во незавидна состојба,па би сакале да ја репарираме.Тоа значи дека би замениле се она што е дотрајано а при тоа да не се промени основната висина ни конструкција на кровот.Во преговори сме со фирмите кои ке можат да го реализираат тој зафат,но би сакала да знам(како и другите дрвајца сопственици)дали треба да се достави некое писмо до општината за да се има на увид дека ке има градежни работи на нашиов објект.

Однапред благодарам,

Драгица Манева

Одговор: 

Почитувани,

Согласно член 97 од Законот за градење(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11,  36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14,115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15 и 226/15), за реконструкција на објект или дел од објект сопственикот на објектот до надлежниот орган од членот 58 (во Вашиот случај објектот е од локално значење и одобрение за градење издава градоначалникот на општината) на овој закон треба да поднесете барање за одобрение за реконструкција при што со барањето потребно е да поднесете:

-доказ за правото на сопственост на посебниот дел од објектот, односно станот или делот од стан,

-основен проект за предвидената реконструкција на објектот со извршена ревизија во два примерока,

-извод од урбанистички план со кој се потврдува дека објектот од ставот (2) на овој член е предвиден со важечкиот урбанистички план.

За подетални информации обратете се во Секторот за урбанизам и просторно планирање секој вторник и петок од 13;00-15:00 часот

Со Почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме: Сузана Георгиева

Датум: 02.11.2015

Прашање: 

Kои документи се потребни за пренамена на деловен во станбен простор ?

Одговор: 

Почитувани,

            Пренамена во деловен простор може да се направи доколку имате, согласно Деталниот урбанистички план за соодветната градежна парцела, предвидено компатибилни содржини со намена Б (комерцијални и деловни намени) и тоа во рамки на максималниот дозволен процент на компатибилната класа на намена во однос на основната класа на намена.

            Сопственикот на посебен дел од објект, стан или дел од стан за пренамената потребно е до надлежниот орган да достави барање за одобрение за пренамена при што со барањето поднесува:

-   доказ за правото на сопственост на посебниот дел од објектот, односно станот или делот од стан,

-   согласност на мнозинството сопственици на становите во влезот на зградата,

-      основен проект за предвидената пренамена, адаптација со пренамена или за реконструкција со пренамена, со извршена ревизија, во два примероци,

-   извод од урбанистички план со кој се потврдува дека објектот е предвиден со важечкиот урбанистички план,

-   мислења и согласности предвидени со посебните закони во зависност од пренамената и

доказ за регулиран надоместок за уредување на градежното земјиште.

Барањето за пренамена се поднесува по електронски пат преку системот е-Одобрение за градење.

https://www.gradezna-dozvola.mk/Account/Login?ReturnUrl=%2f 

Со почит, Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Кирил Аврамовски

Датум: 29.10.2015

Прашање: 

Ќе ве молам за информација колку чини комуналии за прв и втор спрат за изградба на куќа на улица Сава Ковачевиќ 24 ?

Одговор: Почитувани,

Регулирањето на надоместок за уредување на градежно земјиште (Комуналии) е во надлежност на Градот Скопје, односно, Секторот за Планирање и уредување на просторот, Одделение за планирање и уредување на просторот за уредување градежно земјиште и изградба на инфраструктурни и капитални објекти при истиот Орган.

Повеќе информации можете да добиете на web-страната на Град Скопје, односно за конкретната проблематика повикајте се на следниот link:

http://www.skopje.gov.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=292

Со почит, Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Диме

Датум: 21.09.2015

Прашање: 

Во склоп на угостителскиот објект имаме тераса која сакаме да ја затвориме за идниот период (зима) како би овозмозиле пушење. Ве молиме да ни дадете насоки како би можеле тоа да го реализираме и до кој сектор треба да се обратиме за издавање на дозвола. Со почит.

Одговор: 

Почитувани,

Општина Кисела вода нема надлежност да издава одобрение за вршење на дејност надвор од деловен простор и поставување на урбана опрема. За истото теба да се обратите до Град Скопје. 

Со почит, Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Емилија Трајковска

Датум: 17.09.2015

Прашање: 

Здраво,

Ако може да ми одговорите до каде е постапката за легализација на земјиште на улица Милан Мијаколвиќ бр. 8? До каде е урбанистичкиот план за таа улица и кога најбрзо ќе може да се легализира?

Благодарам однапред !

Oдговор:

Почитувани,

За да можеме подетално да се посветиме на Вашиот предмнет и за да не настанат несакани недоразбирања Ве повикуваме да се јавите во барака 3, соба 10 во кругот на Општина Кисела Вода, секој вторник и петок од 13:00-15:00 часот. Со Вас понесете ја потребната документација (имотен лист, број на предмет).

Општина Кисела Вода ја започна постапката за изработка на Детален урбанистички план за блок Ј20.01, за истиот во изминатиот период беше направена јавна анкета и презентација.

За подетални информации можете да се јавите во Секторот за урбанизам и просторно планирање, барака 3, во кругот на Општина Кисела Вода, секој вторник и петок од 13:00-15:00 часот или да го видите деталниот урбанистички план на web – страната на Општина Кисела Вода.

Со почит, Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Дејан Станковски

Датум: 09.09.2015

Прашање: 

Во зградата имаме лифт кој континуирано не се одржува и пропаѓа секој ден по малку. Имаме Куќен совет кој не се интересира за лифтот, копчиња фалат на него само овој месец имаше три заглавувања со луѓе во него, ако и се спомне на претседателката на советот таа вика дека нема време да свика Куќен совет а за промена на фирма за одржување на лифтот треба одлука од Куќен совет што треба ние станарите да правиме и кои ни се овластувањата за лифтот?

Одговор: 

Во врска со вашето прашање Ве известуваме дека законска обврска на управителот, односно претседателот на заедницата е да се грижи за редовно одржување и функционирање на заедничките делови од станбената зграда, вклучувајќи го и лифтот, па од таму прашањата за одржувањето, односно неодржувањето првично треба да се упатат до претседателот на заедницата. Што се однесува до вториот дел од прашањето за промена на претседателот на заедницата, доколку сопствениците на посебни делови донесат писмена одлука за промена на претседателот на заедницата истата треба да се достави до претседателот. Законска обврска на претседателот е да ги извршува одлуките на сопствениците. Одлуката се смета за донесена ако е потпишана од сопственици кои поседуваат повеќе од половината од посебните делови на станбената зграда.

Со почит, Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Соња Оринова 

Датум: 12.08.2015

Прашање: 

Идеата за Куќен Совет и тоа со избирање на станари од зградата е нелогична и не одговара затоа што денес сите становите ги купија , секој станар има по еден стан со тоа тие не се компетентни, а тоа се луѓе со семејства, со работа и многу е недолично да се обраќаме кај нив до врата од станот и да им звониме. А тоа што не се 100 % одговорни, на пример еве јас проблемот со клупата тој што е одговорен ме упати јас да звонам по врати и да барам потписи, јас тоа не го прифатив, му се обратив за да свика Куќен Совет и тоа не се случи, зафатен е со работа и јас не можам да добијам потписи зошто не знаат правилно да работат. Така може само ако газдата е на цела зграда и ние сме кираџии, не може станар кој има само еден стан да доминира и на тој начин излегува како тој да е газда и компетентен, па ние другите ќе му се молиме, тоа не е правилно, а него како ќе му текне, Куќниот Совет не е само за пари собирање, тука спаѓа и однесувањето на станарите,  време во денот во кое станарот може да биде по динамичен , некој ред на однесување и децата многу галамат и тоа не го зимаат во ред , поточно мислат дека тоа е во ред. Јас лично не сакам да контактирам со комшии, ако некој живее до мене, не значи дека треба да го познавам или да поздравувам, мене не ме интересира и треба дискретност и тоа е правилно, освен да се реагира во ризицен случај кој е во колективност и може да предизвика штета ! Треба да има во Куќен Совет лица неутрални и објективни , одговорни и луѓе кои ќе знаат да работат, како на пр. Агенција , зошто тогаш тие само ги застапуваат станарите, а вака доаѓа како да тој е Газда, мојот стан е купен и јас плакам комуналии, па како може еден станар или повеќе да бидат надлежни, кога немаат валидност, а може и да не се сопственици. Сменете ја идејата за Куќниот Совет и тоа треба да го донесете со закон кај сите станари да биде на пр. со Агенција. И овој пример , моментално и најверојатно е расипано електронско апаратче во влезот и неколку дена нема струја во влезот, и од Куќниот Совет не реагираат или не правилно и веднаш, па не можат да го решат овој проблем, е сега замислете што може да трпи станарот, во влезот нема струја, а да не говорам ако има проблем со лифт и слично. Одберете одговорни и способни луѓе за Куќен Совет !

Одговор: Во врска со вашето прашање Ве известуваме дека управувањето со станбените згради согласно Закон за домување може да се организира како:

1. Заедница на сопственици - кога за претседател на заедницата може да се избере лице кое најчесто е станар во станбената зграда и 

2. Согласно Закон за домување се дава можност управувањето со станбената зграда да се довери на  лиценцирана фирма управител. Листата на лиценцирани фирми  за управување со станбени згради може да се види на сајтот на  Регулаторна комисија за домување - www.rkd.gov.mk.
На кој начин во станбената зграда ќе биде организирано управувањето, односно одржувањето  на станбената зграда, зависи од одлуката на сопствениците на посебните делови во зградата. Одлуката е донесена кога за неа позитивно се изјасниле најмалку 51% од сопствениците на посебни делови.
Доколку сопствениците не се задоволни од начинот на управување може да донесат нова одлука за промена на претседателот односно управителот.
 
Со почит, Општина Кисела Вода

Име и Презиме: Тодор

Датум: 30.05.2015

Прашање:

Почитувани,

Ве молам да ми одговорите или превземете активност за косење на тревата позади амбулантата на улица Сава Ковачевиќ бидејки по второ косење тој дел не е покосен иако другите делови се покосени.
Со почит, Тодор

Одговор: 

Почитувани.

Во врска со Вашето прашање Ве известувам дека посочената  локација ул. Сава Ковачевиќ позади амбулантата е во надлежност на Град Скопје, односно на ЈП Паркови и Зеленило, претпријатие кое е задолжено за одржување и уредување на парковите и вкупното зеленило на територија на Град Скопје( Општина Кисела Вода), меѓутоа Општина Кисела Вода во интерес на жителите на општината ќе ги превземе сите потребни активности за средување и уредување на посочената локациј.

Со почит. општина Кисела Вода


Име и Презиме: Иво Малинов

Датум: 27.05.2015

Прашање: Почитувани,

Ве молам на Ул, Јабланица пред броевите 5а и 5 б , уличното осветлување не е ефикасно заради попреченост од неколку гранки на дрво  . Зарада ова Ве молам да пратите екипа да го санира проблемот , пред се заради јавен интерес.Би предложил доколку сте/сме во можност да се постави уште една улична светилка на крајот од улицата. Исто така на оваа локација од нашата улица до првиот влез во населбата (наводно приватна сопственост) е целосно запуштено и воопшто непрегледно и постои опасност од сериозни природни закани за здравјето и сигурноста на граѓаните од пошироката околина.Ве молам одговорете на нашето барање во најкус можен рок.                                   

Однапред Ви благодараме,

Ваште соседи од Н.Пинтија

Одговор: Почитувани.

Во врска со Вашето прашање Ве известувам дека посочената  локација ул. Јабланица пред броевите 5а и 5б е во надлежност на Град Скопје, односно на ЈП Паркови и Зеленило, претпријатие кое е задолжено за одржување и уредување на парковите и вкупното зеленило на територија на Град Скопје( Општина Кисела Вода), меѓутоа Општина Кисела Вода во интерес на жителите на општината ќе ги превземе сите потребни активности за средување и уредување на посочената локација.

Со почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме: Елена

Датум: 26.05.2015

Прашање: 

Која е постапката за добивање канти за отпадоци за нова зграда во Кисела Вода?

Одговор: 

Почитувани.

Во врска со Вашето прашање Ве известувам дека постапката за добивање на канти за отпадоци се состои во:

- Поднесување на барање за поставување на канти за отпадоци  до  Урбаната или Месната заедница во која живеете, кое ќе биде проследено до надлежните служби на ЈП Комунална Хигиена, а доколку се работи за контејнери за комунален смет се поднесува барање до  ЈП Комунална Хигиена, одделение за премер и наплата.

Со почит, Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Зоран Петрушевски

Датум: 20.05.2015

Прашање: Сакам да прашам кога би бил доделен ваучер за новороденче, документите се поднесени на 22.04.2015 година, фала.

Одговор: Почитувани, за терминот за доделувањето на ваучери за новороденче, ќе бидете лично информирани на Вашиот телефонски број

Со почит, Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Ивана 

Датум: 15.05.2015

Прашање: 

Поднесени се документи за откуп на дворно место во населба Лисиче уште пред неколку години кога започна проекотот 1евро за 1м2. Никогаш не сме добиле некаков повик дека се процесирани докуменитие и за да се заврши откупот.

Барано е да се види до кај е работата, и се ни викаат дека неможат да ги пронајдат докумените поради хаосот кој настанал со поделбите на општините.

Како да постапам сега?

Благодарам.

Одговор:

Вашето барање е доставено до Општина Кисела Вода која нема ингеренции за откуп на земјиште, па ве молиме прашањето да го доставите до Министерство за финансии подрачна единица при Кисела Вода, сместена во барака 9 во кругот на Општина Кисела Вода.

Со почит, Општина Кисела Вода


Име и Презиме : Фани Михајловска

Датум: 12.05.2015

Прашање: 

Во врска со постапката за стекнување сопственост на градежно земјиште согласно член 88 од Законот за градежно земјиште, дали имате формулар на барање и колку изнесува административната такса?

Одговор: 

Почитувани,

Барањето за стекнување право на сопственост на градежно земјиште кое се користи врз основа на договор склучен со поранешниот сопственик ке ви биде дадено во архивата на Општина Кисела Вода. Административната такса изнесува 1.000ден а во прилог на барањето треба да ја доставите следната документација (во оригинал или фотокопија со нотарска заверка за верност на оригиналот):

1. Договор склучен со поранешниот сопственик пред 20 години;                   

2. Имотен лист за предметното градежно земјиште кое претставува КПбр._______ КО со површина од ________м2 (од Државен завод за геодетски работи, Сектор за премер и катастар_______);

3.Уверение за редослед за извршени промени во катастарската евиденција за КП по стариот премер од која е настаната предметната КПбр._______ КО ______ за период од 1929 година до денес (од Државен завод за геодетски работи, Сектор за премер и катастарје);

4. Геодетски елаборат за нумерички податоци со список на податоци за формирање на градежна парцела;

5.Извод од урбанистички план за предметното градежно земјиште кое претставува КПбр._______ КО _________ со површина од ______м2 (од надлежната општина);

6.Изјава УЗПбр. заверена од нотар, со која поранешниот сопственик го потврдува постоењето на договорот за отстапување на правото на користење на градежното земјиште со надомест и дека истото е во владение на сегашниот корисник. (1. доколку е починат поранешниот сопственик Изјава УЗПбр. заверена од нотар да дадат прогласените наследници на поранешниот сопственик односно со пресуда да е потврден договорот склучен пред 20 години со поранешниот сопственик)

8.Уверение за државјанство, Фотокопија од лична карта.

Со почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме: Розита Милеска

Датум: 29.04.2015

Прашање: Ќе Ве замолам ако може да ми одговорите кога ќе излезе ДУП-от за Ј14.
Однапред благодарна останувам со поздрав

Со почит,

Одговор: 

Почитувани,

Ве информираме дека постапката за донесување на Деталниот урбанистички план за реон Ј, четврт Ј14 (локалитет Расадник, југоисточна изндустриска зона Кисела Вода и локалитет МЗ 70 Кисела Вода – 3, плански опфат помеѓу: улица "Првомајска", булевар "Србија", улица "Сава Ковачевиќ" и улица "Народни Херои"), согласно Законот за просторно и урбанистичко планирањеПравилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистички планови, Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање и Генералниот урбанистички план на Град Скопје 2012-2022 година е во фаза на изработка.

Пред да биде даден на јавна анкета и презентација деталниот урбанистички план треба да добие согласности од надлежните институции.

Вашите забелешки и сугестии ги очекуваме на јавната анкета и презентација за која граѓаните ќе бидат информирани во пишаните медиуми (дневни весници) и на web – страната на Општина Кисела Вода.

Со почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме: Маја

Датум: 21.04.2015

Прашање: Почитувани, би сакала да Ве прашам која е постапката за добивање на канта за отпадоци од општината. Се работи за легален новоизграден семеен објект во Драчево?

Со почит,

Одговор: 

Почитувани,

Во врска со Вашето прашање Ве информираме дека распределба на канти за комунален смет се врши по Месни Заедници, така да за подигање на канта треба да се обратите во Вашата Месна Заедница.
Поздрав!

Со почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме: Весна

Датум: 18.04.2015

Прашање: Како да го отворам ДУП планот за Расадник, со почит Весна

Одговор: Почитувани,

Увид во постојна планска документација на територијата на Општина Кисела Вода можете да направите секој вторник и петок од 13:00-15:00 во соба 5, барака 3 во кругот на Општина Кисела Вода.

Со почит, Општина Кисела Вода


Име и Презиме: Сретко

Датум: 15.04.2015

Прашање: 

Ме интересира имам поднесено барање за дворно место уште 08-2010 меѓу тоа кога и да појдам во општина нема никаков одговор години се во прашање,никаков одговор се работи за бројче орг. единица 25 број 2545 /1, Ве молам контактирајте ме каде да се обратам ова стварно нема смисла повеќе, позз

Одговор: 

Почитувани,

За да се запознаете со деталите окулу Вашиот предмет можете да се јавите во Секторот за урбанизам и просторно планирање, соба 10, барака 3, во кругот на Општина Кисела Вода, секој вторник и петок од 13:00-15:00 часот.

Со почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме: Марика

Датум: 15.04.2015

Прашање: Ме интересира какви документи треба за да се стави енергетски ефикасна фасада на мојот стан во зграда.

Одговор: Почитувани,

Ве повикуваме да се јавите во Секторот за урбанизам и просторно планирање во Општина Кисела Вода, барака 3, секој вторник и петок од 13:00-15:00 часот. Во врска со Вашето прашање треба да имаме повеќе информации за објектот како би можеле да Ви дадеме конкретен одговор.

Со почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме: Петар

Датум: 14.04.2015

Прашање: 

Почитувани, ми треба за разгледување ДУП-от „Бирарија“ ДЕЛ ОД БЛОК 4, па се прашував дали имате електронска архива на ДУП-ови кои може да се преземат во електронска верзија (PDF ili JPG) или се само овие што ги имате во секција „Изложени детални планови за јавна анкета“? Ако немате, би предложил да си направите

Одговор: 

Почитувани,

На web страната на Општина Кисела Вода можете да го посетите Општинскиот ГИС портал на кој можете да најдете податоци за дел деталните урбанистички планови. Ве информираме дека за ДУП Бирарија, дел од блок 4 ги има потребните информации.

За увид во планската документација на горенаведениот Детален план можете да се јавите во Секторот за урбанизам и просторно планирање, соба 2, барака 3, во кругот на Општина Кисела Вода, секој вторник и петок од 13:00-15:00 часот.

Со почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме: Дејан

Датум: 14.04.2015

Прашање: 

Ви се обраќам со намера да побарам обештетување од вас бидејќи од огромните кратери на улицата на која што живеам (ул.Мишко Михајлоски) целосно ги оштетив и треба да ги заменам амортизерите. И онака не не обештетивте за тоа што гранки од дрвја ни ги оштетија автомобилите при невремето во Јули/Август, па си велам дека за ова ќе можете. Истовремено би ве запрашал дали некој од таа ваша општина(не можам да ја наречам НАША бидејќи нечуствувам дека се грижите за нашите проблеми) некогаш пминал по оваа улица за да види како се живее во 21век? Зошто ни наплаќате комуналии? А за паркингот не сакам ни да зборувам,нема кај да се помине, а не да се паркира

Одговор: 

Почитувани,

Ве известуваме дека во месец Јуни ќе се отпочне со реконструкција на ул„Мишко Михајловски“, ул“345“и ул „Марко Цепенков“, изведувач ќе биде агенција за државни патишта

Со почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме : Илија 

Датум: 14.04.2015

Прашање: 

Мислам дека малку претеравте како општина во која ние како граѓани кои живееме во истата сме запоставени во делот на разбирањето. Патот кој води према школото во Пинтија, за кој јас лично и десетици мои комшии реагираа електронски преку пријави на проблем, но на истото вие не мрднавте со малиот прст, односно барем да се ублажат со тампон направените дупки - кратери (направени од ЕВН и Водовод), па потоа тоа што ке следува - обеќаното од ваша страна. Значи ни укажавте дека со почнување на градежната сезона ке се санира целата улица (месец Април), но
изгледа како и вообичаено, по тој балкански менталитет, ке се отпочне на 31 од месецот или се мисли на некој Април (2016, 2017 итн). Ова го пишувам дека сум изреволтиран, возилата веќе се направени крш, нема што не крцка на ново возило, но тоа вас не ве засега.
И ве замолувам дека по четврт пат ви пишувам, а само еднаш објавивте, овој текст да биде објавен на сајтот кај вас, доколку не ке го објавам на сите јавни сервиси.
И не ви пишувам однапред ви благодарам на разбирањето, дека веќе ова не е во делот на разбирање, туку молење за она што ние веќе однапред го плаќаме како граѓани на Кисела Вода.

Одговор: 

Почитувани

Ве известуваме дека во план е иградба на нова градинка која е од голема потреба за Вас граѓаните на населба Пинтија, по завршетокот на изградбата ќе се реконструира и горе наведената улица. Ви благодариме на разбирањето. 

Со почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме : Цеце Настова 

Датум: 09.04.2015

Прашање: 

Живеам на улица Христо Татарчев бр. 22 населба Припор, улицата поради чести дефекти од улица и патишта поради прскање на водоводни цефки има поплава, и поради тоа често е прекопувана, а улицата е хаос колите си ги искршивме од дупки кои не само јас и сите што живеат на оваа улица им е истиот проблем и толку е фрекфентна оваа улица што не можат да се разминат колите. Ве замолувам ако е можно да се обнови оваа улица во целост. Со почит и се надевам дека ова прашање ќе биде разгледано и решено. Ви благодарам.

Одговор: 

Почитувани,

Ве известуваме дека Вашиот проблем ќе биде земен во предвид во наредниот период,  а реализацијата ќе зависи од динамиката и програмата на општината.

Со почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме : Наташа

Датум: 08.04.2015

Прашање: 

Ме интересира дали оваа година 2015 ќе се асфалтира ул. 3(26) во Усје, зошто не лажете повеќе од 7 години дека ќе се асфалтира, но до сега ништо. На сосатнокот во Усје беше спомнато дека ќе се асфалтира, ме интересира кога и дали воопшто ќе се реализира тоа што го кажавте, зошто и на предходниот состанок ветувавте дека ќе ја асфалтирате, но ние си газиме сеуште во кал.

Одговор: 

Почитувани,

Ве известуваме дека во план е асфалтирање на дел од ул. 3 во нас. Усје реализацијата ќе биде во наредниот период.

Со почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме : Драгољуб

Датум: 08.04.2015

Прашање: 

Во постапка е моето барање за приватизација на дворно место кое е поднесено 2011 година. Имаме судска одлука по половина од дворот за право на користење јас и сестра ми која беше донесена 2013 год. со образложение дека и објектите кој ги имаме се приближно исти по квадратура. Но, со легализација на подкровjе што се случи 2015 год. состојбите радикално се сменија, сега јас имам легални 150 м2, а сестра ми 50 м2 објекти ( се работи за барака која е надградена со спрат и поткровје). Прашувам, ако односот  на квадратура изградени објекти е 3 спрема 1во моја корист, дали во истата дропка треба да се приватизира и дворот и како да го остварам ова право по мое мислење? Дали е доволно да доставам имотен лист за новата состојба да се приклучи кон предметот?

Одговор: 

Почитувани,

Вашето прашање се однесува на Министерството за финансии – Управа за имотно правни работи, сместена во кругот на Општина Кисела Вода, барака 9. Општина Кисела Вода не е надлежна во постапувањето по овие прашања.

Со почит


Име и Презиме : Александра

 Датум: 07.04.2015

Прашање: 

Дали можам во одделението за катастар во нас. Драчево да извадам имотен лист за друга општина ?

Одговор: 

Почитувани,

Би сакале да Ве известиме дека во канцеларијата на Агенцијата за катастар на Република Македонија лоцирана во нас. Драчево може да извадите Имотен лист за друга општина.

Со почит,


Име и Презиме : Љупка Димоска Зајков 

 Датум: 07.04.2015

Прашање: 

Почитувани, Дали може во просториите на општина Кисела Вода да извадам Имотен Лист.

Со почит,

Љупка Д. Зајков

Одговор: 

Почитувани,

Би сакале да Ве известиме дека Агенцијата за катастар на Република Македонија отвори канцеларија во нас. Драчево во просториите на постоечката урбана заедница “Бобан Трпков ” веднаш до детската градинка во нас. Драчево, во таа канцеларија може да се обратите за да извадите Имотен лист.

Со почит


 Име и Презиме : 

 Датум: 30.03.2015

Прашање: Оливера 

Почитувани,

Ве молам за информација дали некој од надлежните во Општината има излезено по улиците низ Кисела Вода да ги види во каква состојба се и со колкави дупки. Значи веќе неможат ни да се избегнуваат затоа што се проширени по целите улици и тоа веќе со години. Уредно ги плаќаме таксите при регистрација на возилата за да возиме по дупки и да ги кршиме возилата кои само ние знаеме како сме ги отплатиле.
Затоа најљубезно Ве замолуваме да излезете низ населбата и да ја видите состојбата и веднаш да реагирате. Еве ви пример на улиците кои се со оогромни дупки ул.Мишко Михајловски, ул.345, ул.Никола Добровиќ (помеѓу Вера Јоциќ и Сава Ковачевиќ).

Се надевам дека нема да има потреба од чекање на наредни избори.

Со почит

Одговор: 

Ве известуваме дека во месец Јуни ќе се отпочне со реконструкција на ул„Мишко Михајловски“, ул“345“и ул „Марко Цепенков“, изведувач ќе биде агенција за државни патишта

Со почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме : Трајче Петровски

 Датум: 30.03.2015

Прашање: 

Почитувани,

Ве молам за информација затоа што дознав дека Основните училишта се под Ваша надлежност, дали некој може да ми каже дали имаме законска обврска да плаќаме за обезбедување, затоа што добиваме закани дека нема да добиеме сведителства. Ако не сте надлежни за ова прашање Ве молам да ми укажете кој може да ни ја даде бараната информација.

Одговор: 

Почитувани,

Изборот за обезбедување во основните училишта се реализира по барање на родители на ученици и со Одлука на Совет на родители. Со одлуката од Советот на родители се решава за изборот на агенцијата која ќе го обебедува училиштето како и за сумата и начинот на плаќање,  со што доколку во едно училиште Советот на родители и Училишниот одбор донеле таква Одлука, Вие како родител на ученик од тоа училиште сте должни да ги подмирувате трошоците во врска со обезбедувањето на тоа училиште и на Вашето дете се разбира.

Со почит


 

Име и Презиме : Виктор

 Датум: 29.03.2015

Прашање: 

Почитувани,
По направената физичка делба со комсијата имаме неусогласеност на катастарска парцела со ДУП.
Се работи за парцела која се наоѓа на ул.Рилски Конгрес, поточно по ДУП: во Црниче-ДЕЛ2 (опфат помеѓу ул.Востаничка, ул.Серска, ул.Енидзе вардарско, ул.Банско, ул.Кратовска, ул.Христо Узунов)
Кога се планира измена, изложување/усогласување на овој ДУП за овој потег.

Благодарам

Одговор:

Почитувани,

Секторот за урбанизам и просторно планирање на Општина Кисела Вода, согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање и Генералниот урбанистички план на Град Скопје 2012 – 2022 година, пристапи кон изработка на нови детални урбанистички планови на ниво на градски четврти дефинирани со регулациони линии согласно ГУП на град Скопје 2012 – 2022 година.

Планскиот опфат кој го наведувате претставува дел од реон Ј, четврт Ј20. Оваа четврт е со површина од 150ха. Градот Скопје пристапи кон изработка на ГУП по регулациони линии, односно поделба на градската четврт на блокови, односно изработи Урбанистички план за четврт Ј 20 од ГУП на Град Скопје 2012-2022. Дел од планскиот опфат кој го наведувате претставува дел од блок Ј20.02 а другиот дел од Блок Ј20.03. Бидејки немате наведено конкретна катастарска или градежна парцела не можеме да Ви одговориме точно за кој од овие два блока се работи.

Во подпрограмата (Ф1) урбанистичко планирање, приоритетна изработка на урбанистички планови и урбанистичко планирање за вклопување на бесправно изградени објекти од програмата (Ф) за урбано планирање на Општина Кисела Вода за 2015 година во Изработка на урбанистички планови во скратена постапка е вброена и изработката на Детален урбанистички план за Реон Ј, четврт Ј20, блок Ј20.02 и Детален урбанистички план за Реон Ј, четврт Ј20, блок Ј20.03.

Планските документации за наведените Предлог планови ќе бидат изработени во согласност со Законот за просторно и урбанистичко планирање, Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистички планови и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.

Вашите дополнителни забелешки и сугестии ги очекуваме на јавната анкета и презентација за која граѓаните ќе бидат информирани во пишаните медиуми (дневни весници) и на wеб – страната на Општина Кисела Вода.


Име и Презиме : Надица Николовска

Датум: 25.03.2015

Прашање: 

Почитувани, 

Би сакала да не информирате, а воедно и да го реализирате проблемот со што се соочува улицата „Христо Татарчев“ кај фабриката „Прототип“. Имено станува збор за честите да не кажам веќе секојдневни сообраќајни несреќи што се случуваат кај кривината кај истоимената фабрика, а каде има случки кај што колите влетуваат во дворовите при што несакаме да помислиме што се би можело да да се случи бидејќи тоа е главна улица каде што циркулираат голем број на луѓе кои несакајќи стануваат жртви на нечие невнимание. Да споменам, а и сами знаете дека во близина има и училиште и секојдневно поминуваат деца. Затоа би сакала ако може да се најде некое решение за овој проблем во смисла на поставување некои ознаки, лежечки полицајци или други солуции. И уште едно прашање, дали се планира пробивање на пат кај новите згради кон улица првомајска, бидејќи и овде гледаме проблем со зголемените сообраќајни гужви наутро кај раскрсницата „Мечкаров“, поради зголемниот број новоизградени згради наоколу.

Ви благодарам

Одговор:

Ве известуваме дека  во фаза е реализација  на проектнотехничка документација за реконструкција и сообраќајно решение за дел од улица „Мариовска“ (магацин „Треска“ ) и дел од улица „Христо Татарчев“ до спојот на реконструирана улица кај црквата во Теферич.

Со почит, општина Кисела Вода 


 

Име и Презиме : Гордана

 Датум: 18.03.2015

Прашање: 

КП 14266 која се наоѓа во неведениот реон е предмет на денационализација,заради што уште во 2006 година до тогашниот Градоначалник на Општината беше доставено барење од мојот татко Панче Брдарски, да не се превземаат ниакви дејствија, во смисла на продажба,закуп и слично до завршување на постапката.
За жал постапата трае долго и во моментов е во фаза на повторно постапување и одлучување од страна на првостепениот орган,согласно ПРЕСУДАТА  на УПРАВНИОТ СУД.
Ве молам да ми дадете информации што се случува со парцелата во рамките на ДУП.

Поздрав,Гордана

Одговор:

Почитувани,

Ве молиме Вашето барање да го дополните со катастарска општина, како би можеле да провериме за кој Детален урбанистички план точно се работи и да Ве информираме за истиот.


Име и Презиме : Марина

 Датум: 17.03.2015

Прашање: Почитувани,

Се работи за новоградба од минатата година, и не интересира кои документи се потребни за пренамена на дел од гаражите во магацински простор, и на становите во деловен простор.

Поздрав, Однапред благодарам

Одговор:

Почитувани,

            Пренамена во деловен простор може да се направи доколку имате, согласно Деталниот урбанистички план за соодветната градежна парцела, предвидено компатибилни содржини со намена Б (комерцијални и деловни намени) и тоа во рамки на максималниот дозволен процент на компатибилната класа на намена во однос на основната класа на намена. Пренамена на гаражите не може да се направи без да се обезбеди истиот број на паркинг места во рамки на градежната парцела. Имено, посебен дел од објект, стан или дел од стан, може да се пренамени за вршење на деловна дејност и обратно по барање на сопственикот и под услови утврдени со Законот за градење.

            Сопственикот на посебен дел од објект, стан или дел од стан за пренамената потребно е до надлежниот орган да достави барање за одобрение за пренамена при што со барањето поднесува:

-   доказ за правото на сопственост на посебниот дел од објектот, односно станот или делот од стан,

-   согласност на мнозинството сопственици на становите во влезот на зградата,

-      основен проект за предвидената пренамена, адаптација со пренамена или за реконструкција со пренамена, со извршена ревизија, во два примероци,

-   извод од урбанистички план со кој се потврдува дека објектот е предвиден со важечкиот урбанистички план,

-   мислења и согласности предвидени со посебните закони во зависност од пренамената и

доказ за регулиран надоместок за уредување на градежното земјиште.

Барањето за пренамена се поднесува по електронски пат преку системот е-Одобрение за градење.

https://www.gradezna-dozvola.mk/Account/Login?ReturnUrl=%2f


 

Име и Презиме : Тони

 Датум: 16.03.201

Прашање: 

Почитувани уште ланската година поставив прасанје кога ке дојде до промена на ДУП на населба Кисела Вода М370 локалитет 1.
Добив одговор дека тоа ке се слуци некаде Март-Април 2014 год. но нисто од тоа,ке ве молам за конкретен одговор дали го имате во план промената на ДУП за оваа година и кога би било тоа.
Поздрав

Одговор:

Почитувани,    

  

            Секторот за урбанизам и просторно планирање на Општина Кисела Вода, согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање  (Сл.весник на РМ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14) и Генералниот урбанистички план на Град Скопје 2012 – 2022  година, пристапи кон изработка на нови детални урбанистички планови на ниво на градски четврти дефинирани со регулациони линии согласно ГУП на град Скопје 2012 – 2022 година.

            Ве известуваме дека планскиот опфат по ДУП за населба “Кисела Вода” МЗ70 ЛОКАЛИТЕТ 1, Општина Кисела Вода, претставува дел од реон Ј, четврт Ј20, блок Ј20.07. Овој блок е со површина од 22,47ха. Општина Кисела Вода ја започна постапката за изработка на овој детален урбанистички план.

Планската документација за Предлог планот за реон Ј, четврт Ј20, блок Ј20.07 ќе биде изработена во согласност со Законот за просторно и урбанистичко планирање Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистички планови и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.

Вашите дополнителни забелешки и сугестии ги очекуваме на јавната анкета и презентација за која граѓаните ќе бидат информирани во пишаните медиуми (дневни весници) и на web – страната на Општина Кисела Вода.

 


 Име и Презиме : Весна Стеваноска

 Датум: 16.03.2015

Прашање: 

Би сакала да ми одговорите дали мозе да се поднесе баранје за легализација на доградба, бидејки претходниот рок не е запазен . Однапред Ви благодарам

Одговор:

Почитувани,

Ве известуваме дека согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти завршен е рокот за поднесување на барања за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти.

 


Име и Презиме : Благица

 Датум: 11.03.2015

Прашање: 

Како граѓанин на населба Црниче која постојано ги користам скалите над Мвр над чешмата кои се реновирани
(нема ни година дена) револтирана сум за потрошените пари кои се дадени за поставување на нови плочи и
ситни коцки кои се разлетани на сите страни и постои опасност да некој од минувачите лесно да се повреди.
Ве молам дали некој од васите претпоатавени а може и градонажалнижката да го посети теренот-скалите и да види како сето тоа изгледа и тој Што ги земал насите народни пари за така лошо извршената работа да има некоја совест и да ги санир растурените скали.Ве молам да се превземат мерки Што е мозно побрзо пред да настрада некој граѓанин.
Поздрав.

Одговор:

Почитувани.

Ве известуваме дека  по  направениот увид на терен од страна на стручните опшински служби,  стапивме во контакт со фирмата која ги извршува градежните работи, и писмено и усно им се обративме да го санираат прекопот изведен од нивна страна, бидејќи изведената градежна работа е во нивна надлежност.

Ви благодариме за разбирањето, соработката и трпението.

 


 Име и Презиме : Сузана

 Датум: 07.03.2015

Прашање: 

Почитувани

Живеам во населбата Припор од пред 3 години. Улицата Христо Татарчев која води до моето живеалисте е преполна со дупки !! Отворена е нова градинка за деца ,нова и е супер мегјутоа улицата нема ни обележан тротоар ни заштита од било кој тип за децата. Поточно ризично е и возрасен цовек да пропесачи 10 метри а камоли со дете. Би ве замолила да направите напори да видите на лице место дека патот е во катастрофална состојба и е ризичен по живот. направете и обележете тротоари за да и ние жителите на ова место се почуствуваме дека живееме како лугје без страв дека утре некој ден наше дете може лесно да настрада вракјајки се од училисте или земајки дете од градинка. . Ова го пишувам како загризена мајка цие дете оди во таа градинка и бас поради неповолната структура на улицата имам сознание дека многу лесно мозе дете да настрада! ве молам усте еднас дојдете и видете за што зборувам, ако веке се градат на големо секакви објекти по градов тогаш верувам дека ова ке го решите со најмал напор
а ке донесе многу големо задоволство кај жителите на ова место.


се надевам дека ова нема да биде само една тн "џабе написана порака" !!!

фала!!

Сузана

Одговор:

Почитувани.

Ве известуваме дека  општината подготвува техничка документација за реконструкција на  дел од ул Христо Татарчев до спојот со реконструираната улица кај црква Теферич.

Со почит, општина Кисела Вода


 Име и Презиме : Борче

 Датум: 05.03.2015

Прашање: 

Почитувани,
би сакал да ве запрашам дали имате намера да ги санирате дупките кој веќе постојат 1 година и повеќе на раскрсница солунска глава и јустинијан први(драчевска) во влезот на паркингот кај паркчето, и околу ненего или ако не сте надлежни кажете кој е надлежен затоа што како жители и како граѓани на РМ ние си ги исполнивме односно си ги исполнуваме нашите обврски кон општината и кон РМ ,а и на регистрација онапред ни ги земаат парите а за возврат возиме по дупки и калдрми како во 18 век, не само на споменатат раскрсница туку по цела првомајска до
потегот кај стакларница и внатре во населбата а ниту Вие како општина ниту Градот немаат слух за овој проблем

Одговор:

Почитувани,

Ве известуваме дека улицата Јустинијан Први е под надлежност на градот Скопје. На делот, пак, кој е во надлежност на општина Кисела Вода, околу игралиштето, ќе се изврши увид од нашите службеници и согласно, увидените недостатоци, ќе се пристапи кон решавање на горенаведениот проблем.

Со почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме : Зоран

 Датум: 04.03.2015

Прашање: 

Почитувани, Имаме како Кукен Совет дадено пријава за пројавени  неколку (3-4)големи дупки пред стамбената зграда на ул.Никола Добровик бр.3 (или како зграда Б-2) усте во месец 6-2014г прво до месната заедница па исто така и до општината за молба за санација на истите но и покрај обекуванјата нисто не се направи од страна на известените т.е Општината К.Вода!!! Па сега пак ве молиме да  пристапите на санација со соодветен материјал на дупките бидејки почна и изолацијата да попуста и почна водата од улиците да понира врз гаражите и подрумите.Се надеваме дека нема да ви биде потребна уште една година да чекате??Со почит

Одговор:

Почитувани,

Со почетокот на градежната сезона односно во месец април, треба да се отпочне со реконструкција, санација  на улици во општина Кисела Вода. Затоа би Ве замолиле за малку трепение и разбирање, бидејќи општината максимално, во согласност со финансиските можности, работи за  доброто на граѓаните.

Со почит, општина Кисела Вода

 


 

Име и Презиме : Билјана Груевска

 Датум: 02.03.2015

Прашање: 

Скалите што ги правевте во близина на чешмата кај Св.Петка над МВР се толку фушерајски направени што веднаш се распаднаа.Незнам дали сте поминале скоро таму ,но добро е да поминете и да видите во каква состојба се.Ако за скоро време не поминете да ја видите состојбата ке биде ризично за кацуванје по тие скали.Фирмата што ги градесе да ви ги врати парите.Друг голем проблем во овој дел на нашата населба се возилата кои ги паркираат вработените од МВР секојдневно пред нашите влезови и ние неможеме дома да влеземе.Ако ги опоменеме културно тие ни возвракаат насилнички.Тука се паркираат и таксисти кои си го фрлаат отпадокот од нивните возила во нашите дворови исто така уринираат карши црквата.Едноставно сами си имаат поставено такси станица.Ве молиме ова да не се отфрла како проблем и што побрзо да се реши бидејки летниот период ке биде извор на зараза.Поздрав од група грагани од ул.томе арсовски

Одговор:

Почитувани.

Ве известуваме дека  по  направениот увид на терен од страна на стручните опшински служби,  стапивме во контакт со фирмата која ги извршува градежните работи, и писмено и усно им се обративме да го санираат прекопот изведен од нивна страна, бидејќи изведената градежна работа е во нивна надлежност.

Ви благодариме за разбирањето, соработката и трпението.

 

Со почит, општина Кисела Вода

 


Име и Презиме : Горан

 Датум: 28.02.2015

Прашање: 

Ве известуваме по не знам кој пат дека на улицата Мишко Михајловски више нема кај да се движиме а не да се паркираме.Не ни сакам да зборувам за состојбата на улицата и тротоарите.Ве молам да изнајдете трајно решение за овој проблем бидејќи веќе е неподносливо да се живее во страв дека некој ќе ти ја дигне или оштети колата.Овој проблем е настанат бидејќи новите згради немаат обебедено доволен број на паркинг места, а и сопствениците на станови во одредени згради бесправно поставуваат "шепи" на тротоари.Мислам дека најдобро решение е да се
воведе Зонско паркирање, да се обележат паркинзи и да може сопствениците на станови од оваа улица нормално и без страв да паркираат

Одговор:

Почитувани

Со почетокот на градежната сезона, односно во месец април, Агенцијата за државни патишта треба да отпочне со реконструкција на коловозот и тротоарите на посочената улица.

Со почит, општина Кисела Вода


Име и Презиме : Биљана

 Датум: 26.02.2015

Прашање: 

Почитувани

Ние граѓаните од НАСЕЛБА ПИНТИЈА веќе се изморивме молејќи Ве Вас нашите народни избраници да ни ја санирате улицата со број 1513 по ново или пак Саса 2 по старо (поточно од школото па нагоре на уште 300-400 м). постојано велите "со почеток на градежната сезона" а таа за нас граѓаните од НАСЕЛБА ПИНТИЈА никако да почне. 

Одговор:

Почитувани,

Со почетокот на градежната сезона, односно во месец април, треба да се отпочне со реконструкција, санација  на улици во општина Кисела Вода. Затоа би Ве замолиле за малку трепение и разбирање, бидејќи општината максимално, во согласност со финансиските можности, работи за  доброто на граѓаните.

Со почит, општина Кисела Вода


 

 Име и Презиме : Томе

 Датум: 25.02.2015

Прашање:

Само да ве информирам дека се започнати некакви градежни работи за кои никој не знае (не сака) да каже какви. Се работи за просторот зад зградата А1 до дисконтот на Тинекс на улица Борис Трајковски, на 300-400 метри од општината.
Ве молам да преземете соодветни активности за спречување на активностите или означување на местото доколку е се според прописите.

Одговор:

Почитувани,

Ве информираме дека општината отпочна со градежни активности за изградба на игралиште за деца со посебни потреби  на потегот зад зградата А1, каде што е поставена информативната табла. Градежните активности, односно целото игралиште, ќе биде готово до средината на месец април. Имено, примената на ваков тип на игралиште овозможува преку  игра да  се поттикнува инклузијата на децата со посебни потреби и создава услови за нивен развој заедно со сите останати деца, кои исто така можат да го користат ова игралиште. Низ нивното дружење, тие ги развиваат и своите социјални способности. 

Со почит, општина Кисела Вода


 

Име и Презиме :Ивана

 Датум: 23.02.2015

Прашање:

Почитувани,
Кажано беше од ваша страна дека после поставувањето на новиот водовод во населба Пинтија, ке пристапите со саниранје на улиците, реконструкција, поплоцуванје со бекатон плоцки.Станува збор за улица Саса 32. До каде сте со исполнуванјето на ова ветуванје? ние не гледаме никаков резултат?

Одговор:

Почитувани,

Со почетокот на градежната сезона, односно во месец  aприл, треба да се отпочне со реконструкција, санација  на улици во општина Кисела Вода. Затоа би Ве замолиле за малку трепение и разбирање, бидејќи општината максимално, во согласност со своите финансиски можности, работи за доброто на граѓаните.

Со почит, општина Кисела ВодаИме и Презиме : Александар

 Датум: 23.02.2015

Прашање:

Здраво

Би сакал на доградбата да ги сменам старите салонитки со нов кров од керамиди.
Инжињерите кои ги консултирав ми сугерираа дека ,ако сакам керамиди аголот на кровот ми бил мал и требало да се зголеми на 15 до 17 степени.тоа значи дека треба и конструкцијата да ја изменам за тој агол.Прашањето ми е следно.Дали треба да барам некаква дозвола од Вас за овој зафат?

Однапред Ви благодарам

Одговор:

Почитувани,

Согласно член 97 од Законот за градење (“Службен Весник на Република Македонија” број 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/1, 79/13 и 137/13), за реконструкција на објект или дел од објект сопственикот на објектот до надлежниот орган од членот 58 (во Вашиот случај објектот е од локално значење и одобрение за градење издава градоначалникот на општината) на овој закон треба да поднесете барање за одобрение за реконструкција при што со барањето потребно е да поднесете:

-доказ за правото на сопственост на посебниот дел од објектот, односно станот или делот од стан,

-основен проект за предвидената реконструкција на објектот со извршена ревизија,

-извод од урбанистички план со кој се потврдува дека објектот од ставот (2) на овој член е предвиден со важечкиот урбанистички план.

Согласно Законот за градење (“Службен Весник на Република Македонија” број 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/1, 79/13 и 137/13), доколку сакате да правите доградба ќе треба да поднесете барање за одобрение за градење. За подетални информации можете да се повикате на следниот link:

https://www.gradezna-dozvola.mk/Account/Login?ReturnUrl=%2f

За дополнителни информации можете да се јавите во Секторот за урбанизам и просторно планирање, барака 3, во кругот на Општина Кисела Вода, секој вторник и петок од 13:00-15:00 часот.


 

Име и Презиме : Дејан Галевски

 Датум: 20.02.2015

Прашање:

Здраво

Би сакал да добијам информација кога ќе се донесе дуп за реон ј16.

Однапред Ви благодарам

Одговор:

Пoчитувани,

            Предлог планот за реон Ј, четврт Ј16 согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистички планови, Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање и Генералниот урбанистички план на Град Скопје 2012-2022 година е во фаза на изработка, по приватна иницијатива. Вашите забелешки и сугестии ги очекуваме на јавната анкета и презентација за која граѓаните ќе бидат информирани во пишаните медиуми (дневни весници) и на web – страната на Општина Кисела Вода.

            За подетални информации можете да се обратите секој вторник и петок од 13:00-15:00 часот во просториите на Општина Кисела Вода, барака 3.


 

Име и Презиме : Ана

 Датум: 20.02.2015

Прашање:


Имаме две простории со купатило и кујна изградено врз нашата кука со посебен влез, дали ке може да се пренамени за дукан,ке може ли да ми кажете која е постапката за тоа и колку треба комуналии да се доплатат? Однапред Ви благодарам.

Одговор:

Почитувани,

            Пренамена во деловен простор може да се направи доколку имате, согласно Деталниот урбанистички план за соодветната градежна парцела, предвидено компатибилни содржини со намена Б (комерцијални и деловни намени) и тоа во рамки на максималниот дозволен процент на компатибилната класа на намена во однос на основната класа на намена.


 

Име и Презиме : Драгољуб

 Датум: 16.02.2015

Прашање:


Почитувани,
Дали може да добиеме податок што е дозволено да се гради на ул. Рилски Конгрес бр.7. Ми треба податок за катност и површина на маркичка.
Се обидувам да го најдам тој ДУП на вашиот сајт но не можам најдобро да се снајдам.
Благодарам

Одговор:

Почитувани,

Увид во Деталните урбанистички планови можете да направите секој вторник и петок од 13:00-15:00 часот во Секторот за урбанизам и просторно планирање, соба 5, барака 3 во кругот на Општина Кисела Вода.

Општина Кисела Вода започна со имплементација на интегриран Географски Информационен Систем со чија примена граѓаните ќе имаат постојан увид во усвоените детални урбанистички планови на територијата на Општина Кисела Вода. Плановите кои ги немаме во dwg (векторски) формат, не се дел од овој систем.


 

Име и Презиме : Весна

 Датум: 16.02.2015

Прашање:


Почитувани, Би сакала да знам дали може да се поднесе барање за доградба на веќе изградена куќа, бидејќи претходниот рок поради одредени причини од страна на претходниот сопственик не бил запазен. Однапред Ви благодарам.

Одговор:

Почитувани,

            Согласно законот за градење доградба и надградба е изведување на работи на постоен објект со кои се влијае на основните елементи според кои е изграден објектот, а посебно на конструкцијата во висина, со изградба на нови етажи до максимално дозволената висина со урбанистичкиот план при што може да се влијае на конструктивниот систем во рамките на постојните габарити на основата. Согласно членот 63 од Законот за градење: “При доградба и надградба на објект се спроведува истата постапка предвидена за добивање на одобрение за градење пропишана со овој закон”.

            Барањата за одобренние за градење се поднесуваат електронски, а за повеќе информации можете да се повикате на следниот link:

https://www.gradezna-dozvola.mk/Account/Login?ReturnUrl=%2f

На следниот link моќете да се повикате за формуларот за Б А Р А Њ Е за одобрение за градењe на дел или делови на градба

http://www.kiselavoda.gov.mk/content-data/formulari/baranje%20za%20odobrenie%20za%20gradenje%20na%20del%20ili%20delovi%20od%20gradba.pdf

            За подетално информации можете да се јавите во Секторот за урбанизам и просторно планирање секој вторник и петок од 13:00-15:00 часот, барака 3 во кругот на Општина Кисела Вода.


Име и Презиме : Мирјана Денковска

 Датум: 12.02.2015

Прашање:

Живеам во Нас. Пинтија, сакам да прашам каде треба да се обратам, дали може да поставам кен-контејнер ( козметички салон)  во мојот двор времено и дали се плаќа некој надоместок.

Одговор:

Почитувани,

Општина Кисела Вода нема изработено Микролокациски планови за поставување на урбана опрема. Како резултат на тоа нема да може да Ви издадеме Решение за поставување на урбана опрема во рамки на Вашата градежна парцела.


Име и Презиме : Мики

 Датум: 12.02.2015

Прашање:

Почитувана , Градоначалничке на Општина Кисела Вода.
Како што Ви е познато јас и мојот брат сме сопственици на градежно земјиште со имотен лист 5211 КО Кисела Вода 1. На нашето градежно земјиште сеуште има гаражи од времен карактер,
асвалтиран див незваничен пат и див кош поставен во време на кампања на избори.Бараме сеуште од Вас да ги почитувате Судските пресуди,имотниот лист 5211 КО Кисела Вода 1 и деталниот урбанистички план за нас. Пржино 1,а точно јасно и прецизно да ни одговорите зошто и за кого го одолговлекувате нашето барање, ако не го одолговлекувате барањето тогаш тргнете ги веднаш сите овие работи од нашето градежно земјиште и постапете по нашето барање бр.22-ИП1-40 од 23.07.2013 година кое беше адресирано токму до Вас.
Со
почит,

Одговор:

Почитувани,

Согласно изготвениот и усвоениот ДУП ,на парцела КП 2314 е предвидено изградба на детско и спортско игралиште, што значи дека поставениот кош е дел од урбаната опрема за спортска рекреација. Ова значи дека Вашето замјиште е зафатено со маркица со намена Д3.

 Со почит, општина Кисела Вода


 

Име и Презиме : Иван

 Датум: 12.02.2015

Прашање:

Почитувани,
имам едно прашање во врска со улицата кај основното училиште во населба Пинтија. Гледам дека моите комшии веќе го имаат поставено ова прашање кое веќе им имате одговорено дека улицата ќе започне со нејзино реализирање со почетокот на градежната сезона. Кога ви е почетокот на градежната сезона, зашто ние веќе имаме еден куп дефекти додека вие започнете со таква реализација. Пред школото дојдоа и дополнително ја ископаа улицата за некој си кабел на ЕВН, си ја завршија они работата и си отидоа а ништо не средија одкако си ја завршија нивната
работа. Јас поставувам прашање, нели имаше некое правило или закон дека секој што работи на улица е задолжен да ја врати во истата состојба како што ја затекнал ??? Срамота е децата што одат во тоа школо, со себе носат еден куп КАЛ во училниците кој понатака тоа го дишат. Срамота во 21 век ова да се пишува и да се објаснува низ какви проблеми поминуваме ние секој ден. Искрено кажано Градоначалничката е единствена што до сега нешто направила за оваа населба ама за оваа улица Саса 2 е жално за сите дечиња што одат во тоа школо. Дојдете и уверете се со
тоа што ние како жители ви го кажуваме, бидејќи ние секој ден поминуваме низ овој хорор !!!
Поздрав

Одговор:

Почитувани,

Градежната сезона започнува во месец Aприл, кога треба да се отпочне со реконструкција, санација  на улици во општина Кисела Вода. Затоа би Ве замолиле за малку трепение и разбирање, бидејќи ве уверуваме, дека општината, во согласност со финансиите и можностите, целосно  работи во насока на подобрување на условите во кои живеат нејзините жители. 

Со почит, општина Кисела Вода

 


Име и Презиме : Звонимир Ќурчиев

 Датум: 11.02.2015

Прашање:

Почитувани,и покрај големиот интерес  кај граѓаните за изработката на предлог ДУП за Ј-14,до сега нема никаков одговор од Ваша страна кога ќе го видиме на анкета истиот.Зарем навистина немате плански рокови,крајни рокови итн.Одговорот ,'во изработка е',навистина е минималистички и не задоволува.Без урбанизација на тој простор К.Вода не личи на урбана средина.Бидете потранспаретни и поконкретни.Ви благодарам.Поздрав..

Одговор:

Почитувани,

Постапката за донесување на Детален урбанистички план за реон Ј, градска четврт Ј14, Општина Кисела Вода, Скопје, е започната и е во тек.

Планската документација за Деталниот урбанистички план за реон Ј, четврт Ј14 (локалитет Расадник, југоисточна изндустриска зона Кисела Вода и локалитет МЗ 70 Кисела Вода – 3, плански опфат помеѓу: улица "Првомајска", булевар "Србија", улица "Сава Ковачевиќ" и улица "Народни Херои"), согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистички планови Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање и Генералниот урбанистички план на Град Скопје 2012-2022 година е во фаза на изработка.

Вашите дополнителни забелешки и сугестии ги очекуваме на јавната анкета и презентација за која граѓаните ќе бидат информирани во пишаните медиуми (дневни весници) и на web – страната на Општина Кисела Вода. Јавната анкета и презентација ќе биде организирана по добивањето на Согласност од Агенцијата за катастар на недвижности, согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.

 


Име и Презиме : Добросав

 Датум: 10.02.2015

Прашање:Дали се работи нов детален урбанистички план за населба Пржино (делот од поранешните бараки), дали со него ќе се менува и ширината на сервисните улици во населбата, ако се менува како  ќе се постапи со приватното земјиште и правно изградените објекти до  (или блиску) улицата.

Одговор:

Почитувани,

Постапка за донесување на Деталени урбанистички планови за дел од населба Пржино, Општина Кисела Вода, Скопје, е започната и е во тек. Овие планови се изработуваат како Детални урбанистички планови за Блокови во рамки на Градска четврт Ј20, согласно ГУП на Град Скопје.

Планската документација за Деталните урбанистички планови за блоковите во рамки на Градската четврт Ј20 ќе биде изработена согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистички планови Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање и Генералниот урбанистички план на Град Скопје 2012-2022 година.

Вашите дополнителни забелешки и сугестии ги очекуваме на јавната анкета и презентација за која граѓаните ќе бидат информирани во пишаните медиуми (дневни весници) и на web – страната на Општина Кисела Вода.

            За подетални информации можете да се јавите во Секторот за урбанизам и просторно планирање секој вторник и петок од 13:00-15:00 часот, соба 14, барака 3 во кругот на Општина Кисела Вода.


 Име и Презиме : Мила

 Датум: 09.02.2015

Прашање:По наредбата на директорот на ОУ Кирил Пејчиновиќ децата влегуваат на училиште само преку предната врата. На тротоарите се паркирани впзила и децата се движат по улицата Пушкинова и се изложени на опасност од возилата, кои што се движат со неприлагодена брзина. Ве молиме да се постават столбови за да се ослободи тротоарот од паркираните возила за да можат децата безбедно да се движат по тротоарот на ул.Пушкинова или пак да се отвори задната врата на училиштето,која до сега беше отворена секое утро од 1972 година.

Одговор:

Почитувана,

Ве известуваме дека ООУ ,,Кирил Пејчиновиќ” - Кисела Вода – Скопје, во текот на зимскиот распуст реализираше повеќе градежни зафати за подобрување на условите за реализирање на воспитно-образовниот процес. Имено станува збор за промена на ПВЦ прозорци во делот каде  се уште беа старите дрвени прозорци. Покрај оваа санација беше променета и старата влезна врата односно беше поставена нова метална каса и ново стакло – термопан на истата. Бидејќи сеуште не се ставени гумени заштитни кедери, истата, од безбедносни причини  не се користи.

Училиштетото има официјален и главен влез во училишната зграда низ кој влегуваат и излегуваат сите ученици и родители, а на учениците кои доаѓаат од задната страна на училиштето, задната дворна врата им е секогаш отворена и низ училишниот двор безбедно можат да  доаѓаат до главниот влез на училиштето.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Почитувани,

Ве известуваме дека за предметниот објект на ул.Виктор Иго има поднесено барање за легализација.

За да Ви се дадат подетални информации ќе треба да доставите доказ дека сте странка во постапка или за информацијата да се обратите до Инвеститорот на објектот или сопствениците на земјиштето. За дополнителни информации може да се обратите до Секторот за урбанизам и просторно планирање, барака 3 во кругот на Општина Кисела Вода секој вторник и петок од 13:00-15:00 часот.

Со почит,

Општина Кисела Вода

Линкови 2

NewsLetter

Внесете ја вашата email адреса за да добивате новости.


FacebookTwitterLinkedin

Twitter Новости

O_KiselaVoda Соломон Паси на средба со градоначалникот Филип Темелковски https://t.co/lV4EYgZBYi
O_KiselaVoda Општина Кисела Вода во соработка со ХОПС спроведе акција за чистење околу болницата за зависности https://t.co/m46FnThXGT
O_KiselaVoda Денес ул. Пушкинова без вода https://t.co/FWt157W65K

Joomla! Debug конзола

Сесија

Информација за профил

Искористеност на меморија

Барања до базата