Користиме cookies со цел да ви овозможиме најдобро искуство и беспрекорно пребарување на нашата интернет страница. Истата користи cookies пораки од трети страни, со цел да Ви доставуваат информации кои ќе Ви бидат од корист. Продолжувајќи ја Вашата посета на оваа интернет страна, се согласувате на користењето на cookies.

Зачлени се

Полињата со знакот (*) се задолжителни
Име
Корисничко име
Лозинка
Потврди лозинка
Email
Потврди e-mail

Надлежности

Градоначалникот во рамките на своите надлежности:
     - Ја претставува и застапува Општината;
     - Ја контролира  законитоста на прописите на Советот;
     - Ги објавува прописите на Советот во службеното гласило на Општината; 
     - Го обезбедува извршувањето на одлуките на Советот;
     - Го обезбедува извршувањето на работите кои што со Закон и се делегирани на Општината;
     - Иницира и предлага донесување на прописи од надлежност на Советот;
     - Го предлага годишниот буџет и годишната сметка на Буџетот на Општината;
     - Го извршува Буџетот на Општината;
     - Избира директори на јавните служби кои ги основала Општината, врз основа на јавен конкурс;
     - Донесува решенија  за  утврдување  на  данокот  на  имот  за  имот  кој  се  наоѓа  на  територијата на  општината;
     - Води  евиденција  за  угостителските  објекти  и  за  работното  време  на  угостителските  објекти  кои  работат  на  територијата  на  општината;
     - Склучува  договори  за  закуп  на  објекти  или  делови  на  објекти  на  јавни  установи  со  и  без  опрема за потребите на општината;
     - Должен  е  веднаш  да  го  извести  министерството  надлежно  за  вршење на  работите  од  областа  на  локалната  самоуправа  за настанување  на  еден  од  условите  за предвремено распуштање  на  советот;
     - При  предвремено  распуштање  на  советот  до  избор  на  нов  совет,  ги  извршува работите  од  надлежност  на  советот  со  определени  ограничувања  утврдени  со  закон;
     - Член  е  на  Координативното  тело  на  градоначалниците  на  Град  Скопје  и  на  општините  во  град  Скопје  за  остварување  на  меѓусебна  соработка  и  решавање  на  прашања  од заеднички  интерес;
     - Подготвува  Ребаланс  на  буџетот  во  насока  на  надминување  на  финансиската  нестабилност  на  општината  кој  го  одобрува  Комисијата  формирана  за  надминување  на  финансиската нестабилност  на  општината;
     - Редовно го известува Советот  за извршувањето на своите надлежности во согласност со Статутот;
     - Решава во управни работи за права, обврски и интереси на правни и физички лица, во согласност со Закон;
     - Донесува Правилник за систематизација на работните места на општинската администрација;
     - Одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на вработените во општинската администрација, доколку поинаку не е определено со Закон;
     - Обезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на сопственоста на Општината, во согласност со Закон и Статут и
     -  Врши други работи утврдени со Закон и со Статутот.

Линкови 2

NewsLetter

Внесете ја вашата email адреса за да добивате новости.


FacebookTwitterLinkedin

Twitter Новости