Буџет 2007

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” број 5/2002), член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа (“Службен весник на РМ” број 5/2002) член 34 од Статутот на општина Кисела Вода (“Службен гласник на град Скопје” бр. 08/05), Советот на општина Кисела Вода на четириесет и втората седница одржана на 27 декември 2006 година, донесе

 

БУЏЕТ

НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА
ЗА 2007 ГОДИНА

 


И ОПШТ ДЕЛ

 

Член 1

 

Буџетот на општина Кисела Вода за 2007 се состои од:

 

                  Буџет за 2007 г.                

 

Вкупни приходи                                          297.871.941  денари          
и тоа: 

 

- тековно-оперативни
   приходи                                                    171.450.612  денари             
- трансфери                                                 37.949.388  денари 
- донации                                                     1.750.000  денари        
- наменски дотации                                     29.187.141  денари               
-самофинансирачки                                     57.534.800  денари               

 

Вкупни расходи                                            297.871.941  денари              
и тоа:

 

- утврдени намени                                        295.971.941  денари
- резерви                                                       1.900.000  денари

 

 

 


Член 2

 

 Приходите по извори и видови на приходи и расходите по основни намени и програми се утврдени во консолидираниот биланс на приходите и расходите, билансот на тековно-оперативни расходи и билансот на капитални расходи на општина Кисела Вода за 2007 година и тоа како што следува:

 

 

 

член 3

 

 Буџетот на општина Кисела Вода за 2007 година влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Град Скопје” , а ќе се применува од 1 Јануари 2007 година.

 

 

 

 


Број 07-8315/5                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ
27 декември 2006                                      на Советот на општина Кисела Вода
С к о п ј е                                                    Никола Груев с.р

Линкови 2

NewsLetter

Внесете ја вашата email адреса за да добивате новости.


FacebookTwitterLinkedin

Twitter Новости

O_KiselaVoda Деца од градинките и училиштата од Кисела Вода учествуваа на манифестацијата „Скопје цвета“ https://t.co/N0C9doNTFw
23hreplyretweetfavorite
O_KiselaVoda На државно првенство во одбојка ООУ „Партенија Зографски“ освои 3 место https://t.co/fWAhJuO63W
O_KiselaVoda Општина Кисела Вода објави оглас за материјална поддршка на спортски клубови/здруженија и спортски манифестации https://t.co/gwSgAJ6q1q